Особливості впровадження у виробництво інноваційного продукту

Ольга Володимирівна Гук, Альона Сергіївна Цвіркун

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей впровадження у виробництво інноваційного продукту. Розглянуто переваги та проблеми паралельної форми організації робіт щодо проходження всіх етапів інноваційного процесу. Авторами виокремлено основні проблеми, які постають перед керівництвом компанії при створенні і реалізації інноваційного проекту, а також проаналізовано роль інноваційного продукту для розвитку і діяльності підприємства. Визначено розподіл повноважень з організації інноваційної діяльності на підприємстві. Здійснено аналіз розподілу повноважень з організації інноваційної діяльності. Досліджено нормативні, методичні та інструктивні документи, що регламентують роботу підрозділів, які беруть участь у здійсненні інноваційної діяльності. Розглянуто фази життєвого циклу інноваційного продукту. В даній статті здійснено аналіз основних проблем, які постають перед сучасними керівниками. Визначено основні складові інноваційної діяльності, які необхідні для успішного виробництва інноваційного продукту. Охарактеризовано  перспективи розвитку інноваційної діяльності на вітчизняних  підприємствах та впровадження у виробництво інноваційного продукту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / укладач: Й.А. Шумпетер – московское издательство «Директ-Медиа», 2007. – 400 с.

Ансофф І. Стратегічне управління: навч. посібник / укладач: І.Ансофф. – Москва: Економіка, 2006. – 358 с.

П. Друкер Энциклопедия менеджмента / укладачі: Перевод с английского О. Л. Пелявского под редакцией Т. А. Гуреш. — Москва: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 432 с.

Сумець О. М. Товарна інноваційна політика [Електронний ресурс] / О. М. Сумець, Є.М. Ігнатова // Навчальний посібник  Режим доступу: http://pidruchniki.com/1365122850422/marketing/klasifikatsiya_innovatsiy_zhittyeviy_tsikl_innovatsiy

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / укладач: Н.В. Краснокутська– Київ: КНЕУ, 2003. — 504 с.

Про інноваційну діяльність [Текст]: [закон України: офіц.текст: за станом на 05.12.2012 р. / Верховна Рада України; Закон від 04.07.2002 № 40-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – N 36. – С.266. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Міцура О.О. Управління інноваційними проектами: конспект лекцій / укладачі: О.О. Міцура, О.М. Олефіренко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 92 с.

Чернадчук В. Д. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. - 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.