Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, PDF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторіврозділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

 

Збірник наукових праць

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

ISSN 2518-1912

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ:

 1. Управління бізнес-структурами.
 2. Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами.
 3. Управління міжнародним бізнесом.
 4. Управління логістичними процесами підприємств.

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Пропонуємо Вам безкоштовно розмістити наукові публікації у електронному науковому виданні.

До опублікування приймаються статті, що мають наукову і практичну новизну.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Для публікації статті необхідно:

 1. Надіслати в електронному вигляді статтю та заявку учасників окремими файлами (zayavka_Petrenko.doc, stattya_Petrenko.doc) електронною поштою (Тема листа: Стаття Петренко А.Б.) на адресу: savickaya.en@gmail.com до 01квітня 2021 р.
 2. Назви файлів повинні збігатися з прізвищем першого автора.
 3. Автори, які не мають наукового ступеня, повинні додатково надати відскановану рецензію особи, яка має науковий ступінь, засвідчену підписом та печаткою.
 4. Для магістрів, бакалаврів опублікування результатів досліджень у Збірнику наукових праць можливе тільки у співпраці з науковим керівником (кандидатом або доктором наук).
 1. Статті, після прийняття до друку, розміщуються через систему OJS на сайті збірнику: http://spu.fmm.kpi.ua у відповідному розділі збірника з одночасною реєстрацією автора.
 1. Після виходу видання, проводиться розсилка сертифікатів про публікацію авторам на вказану в заявці електронну адресу.

УВАГА!

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам до оформлення та термінів, до розгляду не приймаються. Відбір матеріалів для видання проводиться редакційною колегією. Відповідальність за зміст роботи несе автор.

Подаючи матеріали автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

Вимоги до змісту та структури статті

Статті виконуються відповідно до вимог МОН України. Усі зазначені підпункти в статті мають бути присутні та виділені жирним шрифтом, а саме:

 • Постановка проблеми та актуальність дослідження;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • Формування цілей статті (постановка завдання);
 • Викладення основного матеріалу;
 • Висновки;
 • Література;
 •  

 

Структура статті повинна містити:

 1. Номер УДК; JEL classification;
 2. Прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку виділити жирним), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень). Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 3. Назва статті (через один рядок від попереднього тексту, посередині прописними літерами, виділити жирним);
 4. Анотація до статті повинна мати обсяг не менше 1000-1200 друкованих знаків (з пробілами), в якій коротко (але змістовно) викладається актуальність статті і основні напрями досліджень
 5. Ключові слова (з абзацу, після анотації) - від п’яти до восьми; Після кожного слова ставиться точка із зап’ятою - ;

ПІБ автора (авторів), назва статті, анотація, ключові слова подаються двома мовами: українською, англійською;

 1. Зміст статті (Обсяг статті разом зі списком літератури, таблицями, рисунками тощо має становити 20-35 тис. знаків з пробілами).

 

Вимоги до оформлення статті

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхній, нижній і лівий береги – 2 см, правий – 1,5 см.   Абзацний відступ – 1,25 см. Використання лапок такого формату: «» («текст»). Бібліографічні посилання оформлюються послідовно в тексті статті, за правилами бібліографічного опису літератури, у тексті статті - у квадратних дужках номер літературного джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11] або [2, с. 401; 8, с. 27].

Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (по середині) слово «Рис. №. Назва рисунку».

Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа і виділити курсивом; нижче (в центрі) – назву таблиці прямим напівжирним шрифтом.

Література має бути обов’язково оформлена згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Після списку літератури наводиться References (транслітерований латинецею список літератури). Приклад оформлення References: http://www.nbuv.gov.ua/node/868   

 

Зразок оформлення статті

 

              УДК …….

              JEL classification: ………

Петренко А.Б.

канд. економ. наук, доцент

ORCID ID: ......

E-mail:

Національній технічний університет Україні

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

м. Київ, Україна

 

                НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

    НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою)
 
Анотація … (1000-1200 друкованих знаків з пробілами)

Ключові слова:  (5-8 слів)

 

Annotation(1000-1200 друкованих знаків з пробілами)

Keywords: (5-8 слів)

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена праця.

Формування цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з представленого матеріалу дослідження, враховуючи висвітлення наукової новизни та перспектив подальших розробок дослідження.

Література (5 - 10 джерел)
References  (5 - 10 джерел)

 

     Файл з даними про авторів (zayavka_Прізвище)

Заявка

Інформація про автора

Інформація про співавтора

П.І.Б.(повністю) авторів

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Назва ВНЗ (установа)

 

Факультет

 

Докторант, аспірант, студент _____________

____ курсу (року навчання)

Назва статті (трьома мовами: українською, англійською та російською)

 

 

Тематичний напрям

 

 

Електронна пошта

 

Контактний телефон

 

 

Відповідальний редактор:

Савицька Олена Миколаївна, е-mail: savickaya.en@gmail.com

Завантажити в PDF

 

Управління бізнес-структурами

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами

Управління міжнародним бізнесом

Управління логістичними процесами підприємств

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.