Сутність та чинники конкурентоспроможності підприємства

Олександра Юріївна Собко

Анотація


У статті представлені результати проведеного аналізу визначення категорії «конкурентоздатність» за поглядами вчених-економістів, розглянуто теоретичне значення її економічного змісту та сутності на основі положень і висновків вітчизняних та зарубіжних вчених, що дало змогу відобразити основні аспекти у трактуванні досліджуваної категорії. Наведено приклади чинників формування конкурентоспроможності, які більш повно розкривають сутність цього економічного явища, розглянуто його основні рівні, їх взаємозв’язок і взаємовплив.

Обґрунтована теза, згідно з якою для успішного та ефективного функціонування підприємства, йому потрібно бути конкурентоспроможним. Тобто під час складання стратегічних планів щодо адаптації до умов нестабільності та мінливості економічного середовища слід звертати увагу на чинники формування конкурентоспроможності, оскільки для максимально успішного ведення конкурентної боротьби потрібно враховувати не лише фактори внутрішнього середовища, а й зовнішнього.

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубко Є.В. Суть та зміст конкурентоспроможності підприємства / Голубко Є.В.; Харків: НТУ «ХПІ». –2011. – 1 с.

Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: [моногр.] / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. − Харків: ІНЖЕК, 2008. − 352 с.

Павлова В.А. Фактори, що формують конкурентоспроможність / В.А. Павлова //Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Д.: Вид-во ДУЕП. – 2003. – С. 76–78.

Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. – М.: Международ- ные отношения, 1993. – 896 с.

Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 186 с.

Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного АО: проблемы и решения / Г.М. Скударь. – К.: Наук. думка, 1999. – 496 с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.