Дефініції, принципи та класифікація стратегій розвитку підприємства

Людмила Михайлівна Шульгіна, Світлана Василівна Одінцева

Анотація


В статті розглянуто проблеми розробки тактики та стратегії для підприємств, перед якими постає необхідність щодня розробляти, обґрунтовувати та приймати економічно вигідні господарські та управлінські рішення.

Проаналізовано дефініції різних вчених, виділені їхні спільні ознаки та відмінності.

У контексті даної статті було сформульоване власне визначення сутності поняття «організаційний розвиток підприємства». Були досліджені принципи та основні класифікаційні ознаки стратегій підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Люльов О.В. Формування стратегій розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки / О.В. Люльов // дисертація на здобуття наукового ступеня к.екон.н. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності. – 2011. – Львів. – 186 с.

Гудзинський О. Д. Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія / [О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Ю. С. Гудзинська та ін.]; за заг. ред. О. Д. Гудзинського – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – 771 с.

Судомир М.Р. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічні аспекти / М.Р. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – № 4(24). – 2013. – с. 218-221.

Клименко Д.С. Необхідність створення організаційно-економічного механізму розвитку підприємства / Д.С. Клименко // 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/2923/1.pdf

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.

Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.

Гарафонова О.І. Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегій розвитку / О.І. Гарафонова // Чернігівський науковий часопис. – Серія 1. – Економіка і управління. – № 1 (4). – 2013. – с. 49-58.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., пе-рероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.