Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі технологічного оновлення

Маргарита Олександрівна Чупріна, Ірина Юріївна Трунаєва

Анотація


Обґрунтовано, що саме технологічне оновлення виробництва дає змогу підприємствам займати та утримувати позиції лідера на ринку, досягти підвищення рівня продуктивності і конкурентоздатності підприємства, забезпечити передумови до розвитку. Наведено тлумачення ключових понять «конкурентоспроможність підприємства» та «технологічне оновлення виробництва».  У зв’язку з зазначеною проблематикою постала необхідність розробки стратегії технологічного розвитку підприємства, визначити основні напрямки та способи сприяння технологічного розвитку підприємства. Запропонована процедура діагностування технологічного рівня вітчизняних підприємств. Визначені чинників, що впливають на формування конкурентоспроможності підприємства та основні підходи та методики оцінки конкурентоспроможності підприємств. Визначені основні проблеми управління конкурентними перевагами в умовах ринкового середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарова, Н. Инновационность конкурентных факторов экономического развития [Текст] / Н. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С. 43-51.

Михайловська О.В. Умови забезпечення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Михайловська // Збірник наукових праць хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2014. - №7 – С. 395-406.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С. М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась та ін. – К.: КНЕУ, 2008 – 520 с.

Салівончик О.М. Конкурентоспроможність підприємства: основні шляхи підвищення / О.М. Салівончик // «Молодий вчений». – № 10 (13). – жовтень, 2014 р. – С. 6-8.

Косміна О. М. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах / О. М. Косміна // Таврійський державний агротехнологічний університет. – № 4. – 21 том 2. –2013. – С. 125-131.

Джураєва О. Д. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств / О. Д. Джураєва. – 2014. – С. 40-43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/30_2_econ_2014/040-043.pdf

Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и кон¬курентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ.доп.і перероб. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 454 с.

Шевлюга О.Г. Організаційно-економічні засади управління техніко-технологічним розвитком машинобудівниго підприємства / О.Г. Шевлюга // Дис. На здобутя наук. ступеня к.е.н. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Суми. – 2015. – 212 с.

Рачинська Г.В., Л.С. Лісовська Оцінювання рівня технологічного розвитку підприємства / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій // 2011. – с. 277-281. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11116/1/40.pdf

Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України // Економіст. – № 1, січень 2009. – С. 32-35.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.