Кредитування фізичних осіб та його особливості в Україні

Ольга Олегівна Пилипенко, Ірина Валеріївна Просяник

Анотація


Стаття присвячена аналізу кредитування фізичних осіб в Україні. Розглянуто сутність та теоретичні аспекти кредитування. Визначено особливості та сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні, проаналізовано структуру споживчих кредитів, досліджено фінансово-економічні чинники, інструменти та механізми кредитування фізичних осіб. Виявлено основні цільові призначення кредиту. Розглянуто умови надання кредитів в Україні. Визначено роль бюро кредитних історій при видачі кредиту. Виявлено актуальні проблеми та чинники, які стримують розвиток кредитування в Україні, проаналізовано статистичні дані Національного банку з 2008 по 2015 рр. та визначено чинники впливу на поведінку позичальників в цей час. Окрему увагу присвячено впливу світової фінансової кризи на зниження обсягу кредитування в Україні. На основі спеціальних принципів регулювання банківського кредитування фізичних осіб у світовій практиці проведено порівняльну характеристику вітчизняного досвіду зі світовим та запропоновано заходи подальшого розвитку кредитування фізичних осіб в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р №2121 – III // (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

Улановский А. Потребительский кредит: что нужно знать перед тем, как идти в банк // Финансы для всех. – 2007. – № 12. – С. 10-11.

Литвинцева Г.С. Проблеми кредитування населення в умовах економічної нестабільності. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/336/1/Литвинцева%20Г.%20С.%20Проблеми%20кредитування%20населення%20в%20умовах%20економічної%20нестабільності.pdf

Башлай С.В. Теоретичні аспекти та особливості банківського кредитування фізичних осіб в Україні / С.В. Башлай, Н.О. Лобода // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 12: Збірник наукових праць: Наукове видання. – Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2005. – 234 c.

Куртвелієва Д.Д. Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення.[Електронний ресурс] Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка".–2010. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=237

Зубишена О.В. Особливості банківського кредитування фізичних осіб в Україні. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Economics/1_133245.doc.htm

Голюк В.Я. Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум №2 2014 с 178-183[Електронний ресурс] : Режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_2_2014_noviy.pdf

Національний банк України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index (дата звернення 08.03.2016)

Українське бюро кредитних історій [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ubki.ua (дата звернення 08.03.2016)

Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука.–К.: КНЕУ, 2002. – 363 с.