Інноваційна діяльність як ключовий фактор розвитку промислових підприємств України

Олександр Федорович Морозов, Максим Ігорович Шумовецький

Анотація


У статті порушено тему актуальності інноваційної діяльності та інтеграції інноваційних розробок у виробництво. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, а також виділені основні науковці, що займалися дослідженням даної теми. Виділено й описано основні особливості інноваційного розвитку та інноваційної діяльності. У статті проаналізовано кількість науковців та наукових організацій, обсяг наукових та науково-технічних робіт, інноваційна активність підприємств України та джерела фінансування інноваційної діяльності. Побудовано діаграму на основі підприємств, що впроваджували інновації у виробництво та їх питома вага у загальній кількості промислових підприємств. Розкрито зміст понять інноваційна активність та інноваційний розвиток. Основну увагу в статті приділено виокремленню основних проблем та негативні властивості, що стримують інноваційну діяльність промислових підприємств. Автором запропоновано напрями зниження негативного впливу на інноваційний розвиток підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К.: ДП « Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2015. – 255 с.

Мельниченко О.А. Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/02.pdf

Кузьминчук Н.В. Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuec_2014_2_4.pdf

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Яшкіна О.І. Інноваційна діяльність підприємств україни: тенденції розвитку та чинники впливу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_181_189.pdf

Закон України Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.