Інноваційна діяльність як ключовий фактор розвитку промислових підприємств України

Автор(и)

  • Олександр Федорович Морозов Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
  • Максим Ігорович Шумовецький Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

Анотація

У статті порушено тему актуальності інноваційної діяльності та інтеграції інноваційних розробок у виробництво. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, а також виділені основні науковці, що займалися дослідженням даної теми. Виділено й описано основні особливості інноваційного розвитку та інноваційної діяльності. У статті проаналізовано кількість науковців та наукових організацій, обсяг наукових та науково-технічних робіт, інноваційна активність підприємств України та джерела фінансування інноваційної діяльності. Побудовано діаграму на основі підприємств, що впроваджували інновації у виробництво та їх питома вага у загальній кількості промислових підприємств. Розкрито зміст понять інноваційна активність та інноваційний розвиток. Основну увагу в статті приділено виокремленню основних проблем та негативні властивості, що стримують інноваційну діяльність промислових підприємств. Автором запропоновано напрями зниження негативного впливу на інноваційний розвиток підприємства.

Біографії авторів

Олександр Федорович Морозов, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Доктор технічних наук , професор , Заслужений діяч науки и техніки Україні

Максим Ігорович Шумовецький, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Студент ФММ

Посилання

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К.: ДП « Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2015. – 255 с.

Мельниченко О.А. Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/02.pdf

Кузьминчук Н.В. Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuec_2014_2_4.pdf

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Яшкіна О.І. Інноваційна діяльність підприємств україни: тенденції розвитку та чинники впливу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_181_189.pdf

Закон України Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-01

Номер

Розділ

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами