Активізація зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств

Ірина Миколаївна Манаєнко, Ольга Володимирівна Савченко

Анотація


У статті проведений аналіз міжнародного ринкового середовища машинобудівної галузі та виокремлено основні його особливості. Визначено значення та роль, яка відводиться машинобудуванню в Україні та в світі.   Охарактеризовано сучасний стан даної галузі в Україні, наведені статистичні дані стосовно експорту та імпорту машинобудівної продукції, вказані основні країн-партнери та їх частка в закупівлі української продукції. Визначені підприємства-лідери машинобудування в країні та розглянуто основні проблеми, які негативно впливають на ефективність їх функціонування та заважають активізації зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізована конкурентоспроможність українських машинобудівних підприємств та визначені позиції України у світі. Вказаний рівень інноваційної активності українських компаній. Виявлено рівень розвитку високотехнологічних галузей в Україні та світі. Запропоновано напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств та визначена роль держави у сприянні покращення і зміцнення міжнародних зв’язків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сипова. – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 224 с.

Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я. Д. Плоткін, О. К. Янушкевич. – Львів: Світ, 2001. – 352 с.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти (версія для обговорення) / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 36 с.

Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2404

Інформаційний ресурс лабораторії високотехнологічного підприємництва міжнародного бізнес-центру НТУ "ХПІ": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sites.kpi.kharkov.ua/HightechBiz/index.php/2013/09/12/providni-ukrayins-ki-pidpriyemstva-mashinobuduvannya-yaki-viroblyayut-visokotehnologichnu-produktsiyu/

Географічний сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/human/school-course/392-geografiya-mashinobuduvannya-svitu


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.