Розвиток експортного потенціалу вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції

Катерина Олександрівна Кузнєцова, Олена Вікторівна Бойко

Анотація


У статті розглянуто сутність понять «експорт» та «експортний потенціал» як економічних категорій. Виокремлено складові експортного потенціалу підприємства, основні принципи та фактори впливу на нього. Обґрунтовано доцільність їх класифікації, яка враховує особливості внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Досліджено динаміку та сучасні тенденції розвитку товарного експорту України, визначено ключові країни-партнери. Розглянуто необхідність залучення іноземного капіталу як одного з вагомих факторів розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств, здійснено дослідження його динаміки та країн-інвесторів. Ідентифіковано фактори, які стримують розвиток експортного потенціалу й знижують конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку. Запропоновано заходи щодо стимулювання розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств, використання яких, у перспективі, призведе до інтенсивного розвитку та стабілізації національної економіки в умовах євроінтеграції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16. 04. 1991. № 959–ХIІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Азрилян А. Н. Большой экономический словарь / Под ред. проф. А. Н. Азриляна. — М.: Фонд «Правовая культура», 1994. — 478 c.

Сейфуллаева М. Э. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики / М. Э Сейфулаева, В. М. Капицын // Маркетинг. — 2001. — № 1. — С. 6.

Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. Мельник // Міжнародна економіка. – 2009. – № 8–9. – С. 221–245.

Дунська А. Р. Гарбовська Н. І. Особливості формування експортного потенціалу підприємств України в контексті міжнародної інтеграції Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференціїх міжнародною участю. Черкаси, 2015 р. – 544 с.

Фоменок Д. Формирование и оценка експортного потенциала промышленных предприятий / Д. Фоменок, С. Дубков, С. Дадалко // Баковский весник. – 2011. – № 10. – С. 29–35.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.