Проблеми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств

Едуард Томікович Карапетян

Анотація


У статті окреслено основні методологічні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності національних підприємств.

Ґрунтовно проаналізовано, систематизовано й узагальнено численні альтернативні точки зору вітчизняних і міжнародних науковців щодо сутнісно-теоретичних засад конкурентоспроможності загалом та конкурентоспроможності підприємств (організацій, фірм) зокрема. Поглиблено теоретизування особливих ознак і відмінних рис конкурентоспроможності підприємства та чинників, які визначають тривалість утримання конкурентної переваги товаровиробником.

Проведений моніторинг змін, які відбуваються у світовій конкуренції, що безпосередньо пов'язані з глобалізацією, нерівномірністю розвитку, посиленням боротьби між тенденціями формування однополярного і багатополярного світу, включенням у боротьбу нових складних соціально-економічних систем.

Запропоновано здійснювати пошук джерел і факторів конкурентних переваг для підприємства не тільки на внутрішньому рівні, але і зовнішньому, який формується насамперед на суміжному мезоекономічному рівні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Е. Карапетян, О. Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 1. - С. 36-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_1_5

Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо-, макроуровневом измерении / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – С. 67-77.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг / Р.А. Фатхутдинов. – Спб.: Питер, 2002. – 448 с.

Гарачук Ю. О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 60 – 65.

Бєлєнький П. Ю. Орагнізаційно-економічний механізм посилення конкурентоспроможності регіону (методологічні рекомендації) / П. Ю. Бєлєнький. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – 39 с.

Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер. − М.: Издательство: «Альпина Паблишерз», 2008. – 715 с.