Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку ключових компетенції персоналу

Людмила Євгеніївна Довгань, Людмила Леонідівна Ведута

Анотація


У статті обґрунтовується доцільність розвитку ключових компетенцій персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Відзначено взаємозв’язок розвитку компетенцій персоналу  з ключовими факторами успіху підприємства  в забезпеченні його конкурентоспроможності. Визначено основні види ключових компетенцій, які можуть бути використані при формуванні ключових факторів успіху для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і довгостроковій перспективі. Виділяються вісім ключових компетенцій, якими повинен володіти кожний європеєць, які повинні бути сформовані  у персоналу для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євро інтеграції. Розглядаються  корпоративні, позиційні, управлінські (менеджерські) компетенції керівного складу  на рівнем управління. Значна увага приділена професійним компетенція персоналу. Запропоновано здійснювати  комплекс робіт для вирішення завдання формування необхідних компетенцій, що забезпечують формування  та підтримання  необхідних ключових факторів успіху.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кадирус І.Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають / І. Г. Кадирус // Ефективна економіка. — 2014. — № 5. — Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php? operation=1&iid= 1031.

Кирчата І. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі / І. М. Кирчата, Г. В. Поясник; М-во освіти та науки України, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2009. – 159 с.

Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. / Н.П.Тарнавська. — Т.: Екон. думка, 2008. – 568 с.

Сучасні технології управління людськими ресурсами організації: моногр. /Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Н. О. Сімченко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 492 с.Довгань Л.Є. Конкурентоспроможність підприємств. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 144 с.

Мілевський С. В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств / Мілевський С.В., Мілов О.В. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. – 155 с.

Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил. Д. Стратегическая гибкость: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.

Ефремов В.С., Ханыков И.А. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №2.

Верба В.А., Гребешкова О.М. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства.–Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str100.html.

Чумак Л.Ф. Фактори впливу а формування конкурентоспроможного потенціалу підприємств / Л.Ф. Чумак // Экономика и управление. - № 1. – 2013. – с. 62-69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.