Основні дефініції розвитку івентивного туризму

Вероніка Генадіївна Дарчук

Анотація


У статті досліджено теоретичний та історичний аспекти основних дефініцій розвитку івентивного туризму. Представлено визначення основних дефініцій івентивного туризму. Надано визначення івентивного туризму та проведена порівняльна характеристика івентивного туризму з традиційними видами туризму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки [Електронний ресурс]: Затверджена Постановою КМУ від 29.04.2002 р. № 583. –. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-п. Заглав. з титульного екрану.

Бабкин А.В. Специальные виды туризма: [учеб. пособие] / А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/babkin09.htm. Заглав. з титульного екрану.

Мельниченко С.В. Івентивний менеджмент суб’єктів туристичної діяльності / С. В. Мельниченко // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького НТУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – Випуск 7(26). – Ч. 2.– С. 224-232.

Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України [Текст]: дис. д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Бейдик Олександр Олексійович. – К., 2004. – 424 с.

Дурович А. П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович, А.С. Копанев; [под общей ред. З. М. Горбылевой]. – Мн.: «Экономэкспресс», 1998.

Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебник / Н.И. Кабушкин. – 4-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2004. – 409 с.

Вишневська Г.Г. Івент-туризм у контексті розвитку світового туризму / Г.Г. Вишневська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Випуск 17. – Т. 2. – Електронний ресурс. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011.../vishnev_.pdf‎. Заглав. з титульного екрану.

Перспективи розвитку івентивного туризму. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://diplomna5.com/item-41037/. Заглав. з титульного екрану.

Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філософ. наук: спец. 08.06.01 «економіка, організація і управління підприємствами» / Шульгіна Людмила Михайлівна; Київський національний торговельно-економічний університет. – К., 2006. – 38 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.