Сучасний стан реалізації інвестиційного потенціалу України

Автор(и)

  • Д. О. Ярова
  • Ж. М. Жигалкевич

Ключові слова:

інвестування, інвестиційний потенціал, інвестиційний капітал, іноземні інвестиції, державне регулювання, економічний розвиток, конкурентоспроможність.

Анотація

Інвестиційний потенціал України більшою мірою не реалізований, тим часом має достатні умови для подальшого розвитку. Але на сьогодні існує ціла низка негативних явищ в Україні, що відштовхують інвесторів від вкладання коштів. Нарощування інвестиційного потенціалу України дасть поштовх для її економічного розвитку, оздоровлення платіжного балансу за рахунок поточних операцій, зростання досягнень науково-технічного прогресу, тобто підвищить конкурентоспроможність на міжнародному рівні. В цьому і полягає актуальність дослідження. В досліджені висвітлено сучасний стан інвестиційного потенціалу України з виокремленням основних негативних явищ, що стримують розвиток, та головних стимулів розвитку.

Біографії авторів

Д. О. Ярова

магістрант

Ж. М. Жигалкевич

канд. економ. наук, доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Література:

Гавришків І. Р. Сучасні проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 221–224.

Кучерук Г. Ю., Вовк О. М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2008. № 5. С. 67.

Луців Б. Л., Стечишин Т. Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України. Фінанси України. 2009. № 9. С. 6777.

Нечитайло У. П. Інвестиційний потенціал та економічний клімат: особливості формування та співвідношення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2011. № 2. С. 97–103.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний веб-сайт новин в Україні «Новий час». URL: https://nv.ua/

Офіційний веб-сайт новин в Україні «РБК». URL: https://www.rbc.ru/economics/04/04/2018/5ac3a8499a7947474b09a49f

Сілюкова С. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об'єкт державного регулювання. Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. 2013. 1(13). 184 с.

Шевередіна О.В. Розвиток інвестиційного потенціалу України: правовий аспект. Право і суспільство: господарське право і господарський процес. 2014. URL: http:/ /nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1.2_20

References:

Havryshkiv, I. R. (2013), "Current problems of attracting foreign investments into Ukraine", Stalyjrozvytokekonomiky, vol. 1, pp. 221224.

Kucheruk, H. Yu.,Vovk, O. M. (2008), "Economic justification comprehensive assessment of investment potential airline", Ekonomika. Finansy.Pravo, vol. 5, pp. 67.

Lutsiv, B.L. Stechyshyn, T. B. (2009), "The investment potential of the banking system of Ukraine", FinansyUkrainy, vol. 9, pp. 6777.

Nechytajlo, U. P. (2011), "Investment potential and investment climate: peculiarities of formation and inter relation", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 2, pp. 97103.

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017) "Investment economic activity of Ukraine" [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua

The official site of news of Ukraine «New Time» [Online], available at: https://nv.ua/

The official site of news of Ukraine«RBK» [Online], available at: https://nv.ua/

Siliukova, S. (2013), "The development of theinvestment potential of the region as an object of state regulation", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia, Vyd-vo "DokNaukDerzhUpr", vol. 1, p.186.

Sheveredina, O. V. (2014), "Development of investment potential of Ukraine: legal aspect", Pravoisuspil'stvo: hospodars'ke pravo i hospodars'kyj protses, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1.2_20

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління міжнародним бізнесом