Особливості HR-менеджменту в умовах діджиталізації бізнесу

Автор(и)

  • М. О. Чупріна
  • Г. П. Жалдак

Ключові слова:

корпоративна інформаційна систем, інформаційна система управління персоналом, автоматизована система підтримки прийняття управлінських рішень

Анотація

В статті зазначено, що саме принципи і системи менеджменту визначають організаційні заходи, які дозволяють створити передумови для впровадження ефективного стилю управління, орієнтованого на виконання задач або такого, що враховує особистість працівника. Визначено, що різні типи організацій, які характеризуються високим або низьким рівнем інерційності персоналу стосовно розв'язання задач підприємства, вимагають різних інструментів управління. Обґрунтовано, що організація керівництва значною мірою залежить від конкретні ситуації на підприємстві, при цьому варто враховувати позиції керівника, рівень структурованості задач, відносини між керівником та працівниками Доведено, що інформаційна система управління персоналом корпорації у умовах діджиталізації повинна розроблятися з урахуванням рішення комплексу функціональних задач, а саме: нарахування заробітної плати, облік кадрів, облік підготовки і підвищення кваліфікації, облік соціального забезпечення кадрів. Визначено, що застосування корпоративної інформаційної системи в умовах діджиталізації вимагає наявності інструментальних засобів оперативного аналізу даних, оцінки ситуації, керування і прогнозування варіантів розвитку підприємства в цілому з урахуванням підтримки його інтелектуального капіталу. Обґрунтовано, що необхідність оперативного керування великим колективом та особливості HR-менеджменту вимагають розробки та впровадження автоматизованої системи з можливостями підтримки прийняття управлінських рішень.

Посилання

Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. Харків: ВД «ІНЖЕК». 2003. 260 с.

Пономаренко В.С., Журавльов В.І., Лапишева І.Л. Інформаційні системи в управління персоналом: навч. посіб. Харків, Видав. ХНЕУ, 2008. 336 с.

Згуровський М. З., Коваленко І. І., Михайленко В.М. Вступ до комп’ютерних інформаційних технології: навч. посіб. К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. 265 с.

Паршина О. А., Косарєв В. М., Паршин Ю. І. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навч. посіб. Дніпропетровськ: ДУ ім. А. Нобеля, 2012. 312 с.

Інформаційні технології. URL: http://fas/sfu/ca/cs/library/ (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Перспективи розвитку інформаційних технології. URL: http://www.riis.ru/ (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Батракова Т.І., Линовецька В.Ю. Особливості та принципи цифрової економіки в Україні. Економічні студії. 2018. №2. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/623580.pdf (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Тенденции развития HR в 2018 году, в которых надо держать руку на пульсе. HR тренды 2018. URL: https://www.talent-management.com.ua/4524-4524-hr-trends-2018/ (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Саллівен Д. Стратегічна роль HR-служби, розуміння ролі управління людськими ресурсами в контексті моделі «П'ять рівнів вкладу HR» URL: http://www.management.comua/hrm/hrml25.html (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Салоїд С.В., Котик Д.Ю. Інформаційно-комунікаційні системи в управлінні. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». №3. 2018. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142616/140107 (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Пуховська П., Ворначев А., Мельник С., Кравець Ю. Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою, монографія. К.: НВП "Поліграф сервіс", 2014. 176 с.

Кінодель Л. Сучасна освітня система у Великий Британії. Наукові записки. Серія: Педагогіка.2004. N5.C. 200-205.

Петюх В.М. Управління персоналом. К.: КНЕУ, 2010. 124 с.

Продан І.О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційниє засадах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проз розвитку. 2013. N776. c.61-65.

Дашко І М. Розвиток інноваційних технологій управління на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. N9. с. 57-64.

Современные методы поиска персонала. URL: https://cleverstaff.net/blog/metody-podbora-personala/ (дата звернення: 25.04.2020 р.)

References

Pavlenko L.A. Corporate Information Systems: Educ. tool. Kharkiv: INZHEK. 2003. 260 p.

Ponomarenko VS, Zhuravlev VI, Lapysheva IL Information Systems in Personnel Management: Educ. tool. Kharkiv, Published. KNEU, 2008. 336 p.

Zgurovsky MZ, Kovalenko II, Mikhailenko VM Introduction to Computer Information Technology: Tutorial tool. K .: Europe. Univ., 2002. 265 p.Parshina OA, Kosarev VM, Parshin YI Information systems and technologies in management: textbook. tool. Dnepropetrovsk: State University. A. Nobel, 2012. 312 p.

Information technology. URL: http://fas/sfu/ca/cs/library/ (дата звернення: 24.04.2020 р.)

Prospects for information technology development. URL: // http://www.riis.ru/

Batrakova T.I., Linovetska V.Yu. Especially and fundamentally digital economy in Ukraine. Economy Studios. 2018. No2. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/623580.pdf

Trends in HR development in 2018, in which it is necessary to keep a hand on the pulse. HR trends 2018”, Tendentsyy razvytyia HR v 2018 hodu, v kotorykh nado derzhat' ruku na pul'se. HR trendy, (2018), URL: https://www.talent-management.com.ua/4524-4524-hr-trends-2018.

Salliven D., “Strategic role of HR service, understanding of the role of human resources management in the context of the model "Five levels of the contribution of HR"”, Stratehichna rol' HR-sluzhby, rozuminnia roli upravlinnia liuds'kymy resursamy v konteksti modeli «P'iat' rivniv vkladu HR», URL: http://www.management.comua/hrm/hrml25.html.

Saloyid S.V., Koty`k D.Yu. Informacijno-komunikacijni sy`stemy` v upravlinni. Zbirny`k naukovy`x pracz` «Suchasni pidxody` do upravlinnya pidpry`yemstvom». #3. 2018. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142616/140107

Puhovska P., Vornachev A., Melnyk S., Kravets Y. Professional standards and qualifications in countries with highly developed economies, monograph. K .: Polygraph Service, 2014.-176 p.

Kinodel L. Modern educational system in Great Britain. Proceedings. Series: Pedagogy 2004. N5.C. 200-205.

Petuh V.M. HR. K .: KNEU, 2010. 124 p.

Prodan IO Establishment of an enterprise personnel management system on an innovative basis. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and development. 2013. N776. рр.61-65.

Dashko IM Development of innovative management technologies at enterprises in modern conditions of management. International economic relations and the world economy. 2016. N9. рр. 57-64.

Modern methods of personnel search. URL: https://cleverstaff.net/blog/metody-podbora-personala/ (accessed: 04/25/2020)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами