ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ЯК ЗАПОРУКА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Сергіївна Луценко, Ж.М. Крисак

Анотація


У статті розглянуто й узагальнено існуючі теоретико-методичні засади планування та організації логістичної діяльності підприємства із закупівлі матеріально-технічного забезпечення та ресурсів, проаналізовано основні визначення терміну «закупівельна логістика», надано його повну характеристику. Визначено мету логістики закупівель та основні завдання, що стоять перед нею. Зазначено етапи планування матеріально-технічного постачання та їх загальну характеристику. Наведено основні переваги ефективного планування та організації закупівельної логістикидля діяльності підприємства. Виявлено, що основними проблемами, які потребують вирішення у галузі закупівельної логістики, є проблема оптимального вибору постачальника та визначення необхідного обсягу закупівель. Наведено причини виникнення даних проблем, а також визначено зовнішні та внутрішні фактори, що забезпечують ефективне управління на виробничому підприємстві та оптимальне співвідношення прибутку та витрат суб’єктів підприємницької діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Бажин, І. І., Закупівельна логістика / І. І. Бажин, А. М. Ґаджинський та Р. Р. Ларіна. – К., 2014. – 256 с.

Балабанова, Л. В. Логістика закупок: Підручник / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. – В., 2014. – 120 с

Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: навч. посібник для внз. / Г.М. Тарасюк – К.: Кондор, 2012. – 263 с

Ніколайчук, В. Є. Закупівельна логістика / В. Є. Ніколайчук. – Л., 2013. – 260 с.

Крикавський, Є. В. Логістикапостачання / Є. В. Крикавський. – К., 2014. – 210 с.

References

Bazhyn, I. I., Zakupivelnalohistyka / I. I. Bazhyn, A. M. Gadzhynskyita R. R. Larina. – K., 2014. – 256 s.

Balabanova, L. V. Lohistykazakupok: Pidruchnyk / L. V. Balabanova, A. M. Hermanchuk. – V., 2014. – 120 s

Tarasiuk H.M. Planuvanniadiialnostipidpryiemstva. Praktykum: navch. posibnykdliavnz. / H.M. Tarasiuk – K.: Kondor, 2012. – 263 s

Nikolaichuk, V. Ye. Zakupivelnalohistyka / V. Ye. Nikolaichuk. – L., 2013. – 260 s.

Krykavskyi, Ye. V. Lohistykapostachannia / Ye. V. Krykavskyi. – K., 2014. – 210 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.