АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Валерія Бондар

Анотація


Стаття присвячена аналізу експортної діяльності машинобудівної галузі, з урахуванням політико-економічних подій в Україні. Проаналізовано сучасний стан підприємств галузі машинобудування, проведено теоретичний аналіз факторів впливу на експорт, на основі попередніх досліджень проведено класифікацію факторів на політичні, економічні, соціальні та технологічні. Висвітлено проблеми, що перешкоджають збільшенню обсягів реалізації продукції машинобудівних підприємств України як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Визначено основні конкурентні переваги машинобудівної продукції розвинутих країн світу, які повинні перейняти вітчизняні підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Кудря Я.В. Розвиток корпорацій: засади, тенденції, інструментарій: монографія / Я.В. Кудря [наук. ред. д.е.н., проф. С.О. Іщук]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 188 с.

Мовчан В. Малий вперед. Що дав Україні перший рік вільної торгівлі з ЄС [Електронний ресурс] / Вероніка Мовчан // Режим доступу: http:// http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/12/28/7059528/.

Короткий Ю.В. Машинобудівна промисловість України: здобутки та перспективи / [Електронний ресурс] / Ю. Короткий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/28.pdf

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році. Статистичний збірник / Відп. за випуск О.О. Кармазіна. – К., 2016. – 257 с.

Кальна, Т. А. Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України в експортно-імпортних операціях [Текст] / Тетяна Анатоліївна Кальна // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; ред. кол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 29-36. – ISSN 1993-0259.

References

Kudrya, Ya.V. (2015). Rozvytok korporatsiy: zasady, tendentsiyi, instrumentariy [Development of corporations: foundations, trends, tools]. S.O. Ishchuk (Ed.). Institute of Regional Research of name M.I. Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv.

Movchan V. (2016). Malyy vpered. Shcho dav Ukrayini pershyy rik vilʹnoyi torhivli z ES [Small forward. What Ukraine gain tor the first year of EU free trade]. Retrieved from http:// http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/12/28/7059528/.

Korotkyi Yu.V. (2015). Mashynobudivna promyslovist Ukrayiny: zdobutky ta perspektyvy [Engineering industry of Ukraine: achievements and prospects]. Retrieved from http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/27.pdf

Research and Innovation in Ukraine in 2015. Statistical Yearbook / Ans. for the production of A. Karmazin. - K. 2016 - 257 pp.

Kalna T. Competitiveness of engineering complex production of Ukraine in export-import operations [Text] / Tatiana Kalna // Economic Analysis: Coll. Science. Labor / Ternopil National Economic University; redkol .: A. Yaroshchuk (chairman. Ed.) and others. - Ternopil: Publishing and printing center Ternopil National Economic University "Economic Thought", 2016 - Volume 25. - № 1. - P. 29-36. - ISSN 1993-0259.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.