ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Катерина Олександрівна Бояринова, М.О. Миронюк

Анотація


У статті розглянуто змістовність та значущість стратегічного
управління інноваційним розвитком підприємства, виділено його імперативи на
основі досліджень праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Розглянуто стратегію
інноваційного розвитку як базову складову стратегічного управління
інноваційним розвитком. Проаналізовано чинники, які впливають на вибір
стратегії інноваційного розвитку. Виявлено проблеми реалізації стратегічного
управління інноваційним розвитком на підприємствах та надано пропозиції щодо
їх вирішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література

ОртінаГ.В.Методологічні концепції визначення стратегічного управління

підприємством [Електронний ресурс]/ Г.В. Ортіна// Електронне наукове

фахове видання «Ефективна економіка». –2010 р. –№ 4 – Режим доступу:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=197

Богацька Н.М. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс]/

Н.М. Богацька, С.А. Сеник // Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету - Режим

доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/37559.doc.htm

Федулова Л.І.Концептуальні засади управління інноваційним розвитком

підприємств [Електронний ресурс]/ Л.І. Федулова // Маркетинг і менеджмент

інновацій. – 2014 р. – № 2 – Режим доступу:

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_2_122_135.pdf

Корнух О.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства /

О.В. Корнух // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». –

р. – № 12 – Режим доступу:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607

Дудін М.Н.Стратегическоеуправлениеинновационным развитием

предпринимательских структур в контексте экономики знаний [Електронний

ресурс]/ М.Н.Дудін, Н.П.Іващенко // Экономика и предпринимательство. –

г. – № 2 (ч.2) – Режим доступу:

http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/p909/56ee80416755f.pdf

Зінченко С.Г.Стратегічне забезпечення інноваційного розвитку промислових

підприємств / С.Г. Зінченко // Вісник Хмельницького національного

університету. – 2010 р. – № 6 – Режим доступу:

http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3621/1/245-248.pdf

Мехович, С.А. Стратегічне управління інноваційним розвитком промислового

підприємства [Текст] / С.А. Мехович, М.О. Ткаченко // Економіка та

менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної

науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред.:

О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. - Суми : СумДУ, 2011. - Т.2. - С.88-90.

Македон В.В. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та

методологія / В.В. Македон, Д. С. Рубець // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013 р. – № 45 – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/3959/1/vestnik_HPI_2013_45_Makedon_Stratehichnyi.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.