МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТОТАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ТОВАРІВ

Людмила Михайлівна Шульгіна, Я. Клішіньський, В.М. Гуляйко

Анотація


У статті представлені результати дослідження еволюції сприйняття цінності товарів від її розуміння як мірила для обміну товарами до сучасної концепції, що розглядає визначення величини цінності товарів як основу взаємодії підприємства зі споживачами. Величину цінності можна виміряти шляхом виявлення побажань і потреб споживачів. Визначено компоненти тотальної (загальної) споживчої цінності: матеріальна цінність, сервісна цінність, емоційна цінність і соціальна цінність. Тотальна цінність товарів була представлена як сукупність усіх названих компонентів. Доведено необхідність формування тотальної системи управління якістю на підприємстві, а також на підприємствах-партнерах. Вказано на необхідність розвитку лояльності споживачів до продуктів шляхом створення емоційної цінності, передусім на основі брендингу. Обґрунтовано особливу роль споживчого досвіду. Акцентовано на можливості розвитку соціальної цінності завдяки фокусуванню менеджерів не лише на економічних результатах, а й на збереженні навколишнього середовища, у т.ч. шляхом використання методів соціально-орієнтованого маркетингу. Представлено сутність тотальної цінності як симбіоз економічної цінності для бізнесу та задоволення соціальних потреб споживачів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Literatura

Грицина Л. (2009), Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності і управлінні підприємством, Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Київ, 2009, 23 с.

Дегтяренко О. (2014), Управління якістю послуг неприбуткових організацій, Сумськй державний інститут, 2014, [online]. [cit.2014-11-26]. Available: http://sumdu.telesweet.net/ doc/lections/Upravlinnya-yakistyu-poslug-nepributkovih-organizatsiy/index.html.

Ілющенко Б. (2013), Методика визначення рівня задоволеності замовників, Вісник Донецького національного університету, Економіка і право, 2010, Вип. 1, [online]. [cit.2016-01-12]. Available: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2013_1/vdu1-2013/149.pdf.

Карлін М. (2011), Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України, Наукова бібліотека періодичних видань НАН України, 2011, [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://dspace.nbuv.gov.ua: 8080/dspace/bitstream/handle/123456789/11670/18-Karlin.pdf?sequence=1.

Курчевская Н. (2015), Всеобщее управление качеством [online]. [cit.2015-09-26]. Available: https://yrp08.ucoz.ru/load/0-0-0-8-20.

Максименко А. (2010), Споживча поведінка: концептуальні поняття та чинники, що її детермінують, Міжвузівський збірник наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики», 2010, №44, [online]. [cit.2014-06-12]. Available: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010_44/files/ST44_20.pdf.

Мельничук В. (2012), Флексографічна галузь України як основний чинник розвитку споживчої цінності упаковки, Збірник наукових праць «Маркетинг: теорія і практика», Луганськ, Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2012, № 18. С. 182–187.

Мірошник Р. (2012), Маркетингове забезпечення розвитку нематеріальних активів як складової інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, Вісник Хмельницького національного університету, 2012, № 5, Т. 3, [online]. [cit.2015-12-14]. Available: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2012_5_3/146-149.pdf.

Помитов С. (2011), Создание добавленной ценности как одна из целей функционирования рыночно-ориентированной организации, Информационный сайт по экономике EKportal.ru, 2011, [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://www.ekportal.ru/page-id-1880.html.

Прахалад К. (2015), Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами, Київ, Видавництво «Агенція «Стандарт», 2015. – 258 с.

Трач О. (2011), Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб, Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2011, № 706.

Упаковка на продовольственном рынке: исследования Neilsen, (2015), Сайт компании «Nielsen», [online]. [cit.2015-12-16]. Available: http://www.acnielsen.ru/news.php?news_id=37.

Шульгіна Л., Гуляйко В. (2015), Механізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств, Київ, Univest PrePress, 2015, 223 с.

Юзик Л. (2014), Еволюція соціально орієнтованого маркетингу підприємств, Вісник національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2014, № 3. [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/ econ/2014_3/16.pdf.

Berry L. (2012), Managing the Total Customer Experience, Mit Sloan Management Rewiew, 2012, [online]. [cit.2015-03-19]. Available: http://wehner.tamu.edu/mktg/ faculty/berry/articles/ Managing_the_Total_Customer_Experience.pdf.

Porter M., Kramer R. (2011), The Big Idea : Creating Shared Value, Harward Business Publishing, [online]. [cit.2015-10-17]. Available: https://archive.harvardbusiness.org/cla/ web/pl/product.seam?c= 8062&i=8064&cs=1b64dfac8e4d2ef4da5976b5665c5540.

Shulgina L., Klisiński J. (2015), Brand management company based on analysis of impact its name on consumer's behavior. In: The creation of value and responsibility in activities of organizations. Editors: Honorata Howaniec & Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 31–43.

Szulgina L. (2014), Marketing współpracy jako najnowsza koncepcja marketingu turystycznych agencji Ukrainy, Zarządzanie publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, №2(26), s. 149–162.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.