МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕС-СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Віталій Миколайович Тупкало, Ірина Володимирівна Голь

Анотація


Актуальність дослідження полягає в тому, що в середовищі фахівців немає єдиної думки щодо концепції розвитку методології комплексної оцінки бізнес-стійкості підприємств в умовах підприємницького ризику. Як правило, дослідження зводяться до розгляду окремих причинно-наслідкових компонент економічної стійкості і не ґрунтуються на комплексній (системний) бізнес-моделі взаємодії внутрішньої і зовнішньої бізнес-середовища підприємства. Метою статті є представлення авторського підходу до створення універсального контролінгову механізму оцінки та діагностики бізнес-стійкості підприємств різних видів економічної діяльності. В основі цього підходу використовується модель кортежу ланцюжків бізнес-цінностей стратегічного циклу управління підприємством. Рішення завдання формування оптимальних систем чинників аналізу бізнес-стійкості пропонується на основі дотримання принципу SMART. Коефіцієнт бізнес-стійкості пропонується розраховувати як середньо геометричну від перемноження сукупності n окремих відносних показників стійкості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Пластун А.Л. Анализ количественных методик прогнозирования банкротства предприятия и обоснование необходимости разработки современных отечественных аналогов / А.Л. Пластун / / Вестник Украинской академии банковского дела. - 2005. - № 2. - С. 101-107.

Прохорова В., Крупчатников А. Прогнозирование банкротства как составляющая атникризисного финансового управления / В. Прохорова, А. Крупчатников / / Экономическое пространство. - 2009. - № 23/2. - С. 103-109.

Рязаева Т.Г. Зарубежные методики определения вероятности банкротства предприятия / Т. Рязаева, И.В.Стасюк / / Вестник Хмельницкого национального университета. - 2010. - № 3. Т.1. - С.177 - 181.

Ревенко Д. С. Інтегральні моделі економічної стійкості підприємства та інструментальні засоби її візуалізації та діагностики / Д. С. Ревенко, В. А. Либа // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2014. – №1 (16). – С. 148-159.

Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств: монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ. 2016. – 281 с.

References

Plastun A.L. Analiz kolichestvennykh metodik prognozirovaniya bankrotstva predpriyatiya i obosnovaniye neobkhodimosti razrabotki sovremennykh otechestvennykh analogov / A.L. Plastun / / Vestnik Ukrainskoy akademii bankovskogo dela. - 2005. - № 2. - S. 101-107.

Prokhorova V., Krupchatnikov A. Prognozirovaniye bankrotstva kak sostavlyayushchaya atnikrizisnogo finansovogo upravleniya / V. Prokhorova, A. Krupchatnikov / / Ekonomicheskoye prostranstvo. - 2009. - № 23/2. - S. 103-109.

Ryazayeva T.G. Zarubezhnyye metodiki opredeleniya veroyatnosti bankrotstva predpriyatiya / T. Ryazayeva, I.V.Stasyuk / / Vestnik Khmel'nitskogo natsional'nogo universiteta. - 2010. - № 3. T.1. - S.177 - 181.

Revenko D. S. Intehralʹni modeli ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstva ta instrumentalʹni zasoby yiyi vizualizatsiyi ta diahnostyky / D. S. Revenko, V. A. Lyba // Visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. – 2014. – №1 (16). – S. 148-159.

Tupkalo V.M. Biznes – inzhynirynh suchasnykh protsesno – oriyentovanykh pidpryyemstv: monohrafiya / V.M. Tupkalo. – K.: DUT. 2016. – 281 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.