ФУНКЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Ігор Валентинович Смолін

Анотація


Визначена суть поняття конкурентоспроможності суб’єкта ринку, як його здатності до конкуренції, з виокремлення її видів, що залежать від об’єкта конкуренції на відповідному ринку. З’ясовано суть функціональної конкурентоспроможності підприємства, її управлінське призначення та сфери застосування.

Обґрунтовано систему оціночних показників функціональної конкурентоспроможності та методичні підходи до її розрахунку.

Доведено, що між показниками функціональної конкурентоспроможності існує складний причинно-наслідковий зв'язок, що обумовлює доцільність її комплексне оцінювання у форматі індивідуалізованої диференціації на основі багатомірного матричного позиціонування.

Здійснено аналітичну інтерпретацію можливих конфігурацій складових функціональної конкурентоспроможності підприємства, що дозволяє звірити відповідність фактичного стану функціональної конкурентоспроможності управлінським завданням, визначених менеджментом підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Арестенко В.В. Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств АПК / В.В. Арестенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10(88) – С. 10 – 15

Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание/пер. с англ..-СПб.: Питер, 2002.

Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємств: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2006. -384 с

Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія] / за заг. ред. О.Г. Янкового. - Одеса: Атлант, 2013. - 470 с.

Красностанова Н.Е. Стратегічний аналіз і оцінка конкурентоспроможності промислового виробництва / Н.Е. Красностанова, П.С. Маковеєв // Фінансова консультація. – 2012.-№21-22. –С. 55-59

Кузьмін О.Є. Методи аналізування конкурентоспроможності підприємств / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.П. Романенко // Науковий вісник НЛТУ Украни. – 2011. – Випуск 21.10. – С. 159-166

Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 437 с

Мазилкина Е.В., Паничкина Г.Г. Основы управления конкурентноспособностью, 2008.- 480 с.

Малярець Л.М. Економіко-математичні методи діагностики конкурентоспроможності підприємства. Монографія – Харків:Вид. ХНЕУ, 2009, - 216 с.

Портер Майкл Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. Пос.- М.: Издательский дом “Вильямс ”, 2000.

Рибницький Д.О. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Д.О. Рибницький, Т.А. Городня // Науковий вісник НЛТУ Украни. – 2010. – Випуск 20.9. – С. 227-230

Яцура В.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресур] / В.В. Яцура, М.В. Замроз // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Збірник наукових праць – 2011. - №2 – Режим доступу до статті: http//archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.