ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Іванівна Ситник, Єлизавета Михайлівна Кольцова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню ролі логістики в системі формування конкурентоспроможності підприємств (далі – СФКП). В науковій літературі СФКП розглядається як інструмент визначення напрямку діяльності організації через формування її цілей, завдань і функцій, хоча, з іншого боку, проектування СФКП потребує детального і цільового аналізу зовнішнього середовища. Встановлено, що спеціалізована інфраструктура являю собою окремий компонент СФКП і представлена двома підсистемами: виробничою та соціальною. Через аналіз структурних компонентів зовнішнього оточення СФКП показано, що забезпечення конкурентоспроможності реалізується через ланки логістичних ланцюгів. Реалізація СФКП через використання логістичних підсистем спрямована на посилення логістичної складової в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Охарактеризована логістична концепція як система управління потоковими процесами за оптимізації входів логістики, з подальшою їх раціоналізацією та перетворенням.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Макаров Є.І. Логістична підтримка будівельного комплексу регіону: механізм формування / Є.І. Макаров, В.Б. Курносов - Москва: 2005. - 232 с.

Дуглас М.Ламберт. Стратегічне управління логістикою / Дуглас М.Ламберт, Джеймс Р.Сток. - М.:Інфра-М,2005. – 797с.

Єленєва Ю.Я. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / Ю.Я. Єленєва - М.: «Янус-К», 2001. - 296 с

Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність: економіка, стратегія, управління / Р.А. Фатхутдінов - М.: ІНФРА-М, 2000. - 312 с.

Гудзь П.В. Аналіз зарубіжного досвіду застосування системного управління логістичною діяльністю / П.В. Гудзь, Т.І. Остапенко // Бізнес- інформ. – №4. – 2011. – С.139-142.

References

Makarov E.I. Logistichna pidtrimka budivelnogo kompleksu regionu: mehanizm formuvannya / E.I. Makarov, V.B. Kurnosov - Moscow, 2005. - 232 p.

M.Lambert Douglas. Stratehichne upravlinnya lohistykoyu / M.Lambert Douglas, James R.Stok - Moscow: Infra-M, 2005. - 797s.

Yelenyeva U.Y. Zabezpechennya konkurentospromojnosti promislovih pidpriemstv / U.Y. Yelenyeva - M .: "Janus-K", 2001. - 296 p

Fatkhutdinov R.A. Konkurentospromojnist: ekonomika, strategia, upravlinnya / R.A. Fatkhutdinov - M .: Infra-M, 2000. - 312 p.

Gudz P.V. Analiz zarubijnogo dosvidu zastosuvannya sistemnogo upravlinnya logistichnoyu diyalnistyu / P.V. Gudz, T.I. Ostapenko // inform of Business. - №4. - 2011. - S.139-142.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.