РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Іванівна Ситник, Анна Русланівна Каризська

Анотація


Інтелектуальний капітал вважається головним фактором формування і розвитку інноваційної економіки. У статті проаналізовано поняття «інтелектуальний капітал» і його роль в інноваційному процесі розвитку підприємства. Розглянуто сучасні уявлення щодо структури інтелектуального капіталу і взаємозв'язку окремих його елементів. Інтелектуальний капітал включає в себе сукупність складових, необхідних для формування нових продуктів інтелектуальної праці та інноваційного розвитку підприємств. Інтелектуальний капітал як фактор виробництва має свою продуктивність і використовується для виробництва нового або вдосконаленого продукту чи технологічного процесу.

Основним результатом реалізації інтелектуального капіталу є створений  інтелектуальний продукт, який має вартісну оцінку, об’єктивований та ідентифікований (відокремлений від підприємства), утримується підприємством (суб’єктом господарювання) з метою ймовірності одержання прибутку (додаткової вартості). У статті визначені особливості і характеристики вітчизняного ринку інтелектуальних продуктів. Виявлені основі підходи до формування системи управління інтелектуальним капіталом, що впливають на зміни в структурі управління підприємством.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Т.А. Стюарт. – М.: Поколение, 2007. – 368 с.

Бакіна Т. В. Визначення та змістова інтерпретація інтелектуального капіталу // Т. В. Бакіна / Наука й економіка. – 2010 р. – № 1 (17). – с. 195.

Кузьмин А. И., Кузьмина Е. М. Анализ применимости основных методов оценки интеллектуального капитала для инновационного предприятия // А. И. Кузьмин, Е. М. Кузьмина / Економічний простір. – 2008 р. – №15. – с. 178

Маранова Н.В., Незнахіна Е.Л. Роль людського капіталу в ефективності інновацій // Н. В. Маранова, Е. Л. Незнахіна / Економіка та держава. Інвестиції. Уекс. – №10 (58). – 2013 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uecs.ru/mar keting/item/242 4-2013-10-14-07-08-38.

Газізуллін Ф.Г., Ведін Н.В. Інтелектуальний капітал і формування інноваційної економіки // Ф.Г. Газізуллін, Н.В. Ведін / Проблеми сучасної економіки. №1. – 2012 р. – 49-51 с.

Томчук Д. А. Інтелектуальний капітал та інновації: особливості взаємозв'язку // Д. А. Томчук / Молодий вчений. – 2012. – №8. – С. 142-146.

Фасхиев Х.А. Интеллектуальный капитал как основа инновационного развития предприятия / Х. А. Фасхиев. – Уфа.: УГАТУ. – 2012. – №1(46). – 207-219 с.

References

Brooking E. Intellectualis capitis est key prospere in novum millennium / E. Brooking. – SPb.: Peter, 2001. – 288 p.

Stewart T. A. Intellectualis capitis. Novam substantiam instituta / T Stewart. - M. Generatio, 2007. – 368 p.

Bakіna Т. V. Viznachennya quod zmіstova іnterpretatsіya іntelektualnogo kapіtalu // Т. V. Bakіna / Science ekonomіka th. – 2010. – № I (17). – 178 p.

Kuzmin A. I., Kuzmina E. M. In basic analysis de applicability modi est aestimationis; nam intellectualis capitis innovative businesses // A. I. Kuzmin, E. M. Kuzmina / Ekonomіchny Prostir. – 2008 – №15. – cum. 178.

Maranov N. E., Neznahіna E. L. Lyudskogo kapіtalu partes efektivnostі іnnovatsіy // N. E. Maranova, E. L. Neznahіna / Ekonomіka illa potestas. Іnvestitsії. Ueks. – №10 (58). – 2013 p. [Electronic resource]. – mode Access: http://uecs.ru/marketing/item/CCXLII 4-2013-10-14-07-08-38.

Gazіzullіn F. G., Vedіn N. V. Іntelektualny kapіtal ego formuvannya іnnovatsіynoї Teubneriana // F. G. Gazіzullіn, N. V. Vedіn / Quaestiones de hodierna. №1. – 2012 – 49-51 p.

Tomchuk D. A. Іntelektualny kapіtal quod іnnovatsії: osoblivostі vzaєmozv'yazku / D. A. Tomchuk // Young vcheny. – 2012. – №8. – p. 142-146.

Fashiev H. A. Ut quasi fundamentum iaceretur idoneum ad caput intellectualis progressionem innovative coeptis / H. A. Faskhiev. – Vita.: USATU. – 2012. – №1 (46). – 207-219 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.