ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ірина Петрівна Малик, Юлія Анатоліївна Каракаш

Анотація


У статті обґрунтувано необхідність систематизації інформації та дослідження організаційно-економічних засад сталого розвитку підприємства в Україні для забезпечення стабільного розвитку в сучасних умовах. Слід зазначити що, незважаючи на велику зацікавленість науковців до даної проблематики, спостерігається відсутність цілісності уявлень та науково-обгрунтованих рекомендацій, щодо вдосконалення організаційно-економічних засади забезпечення сталого розвитку промислових  підприємств в Україні. В статті визначено рівень розвитку та конкурентоспроможності України на міжнародному рівні. Також на дається визначення понять сталого розвитку підприємства та організаційно-економічних засад його забезпечення та досліджено взаємозв’язок між ними. Визначено основні складові та принципи сталого розвитку промислового підприємства, сформовано основні завдання та функції організаційно-економічних засад забезпечення сталого розвитку. Підкреслено, що для забезпечення сталого розвитку промислових підприємств, необхідно враховувати нестабільність зовнішнього середовища та особливості промислового комплексу України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Всесвітній економічним форум Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1

Макуха Л.С. Стійкий розвиток підприємств: сучасний стан проблеми. [Електронний ресурс]. - 2008. - № 5. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/index.htm

Васюк Н.В. Формування механізму стійкого розвитку машинобудівних підприємств. – 2012. – № 10. – 125-128 с.

Стадник В.В. Менеджмент : підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2010. – 472 с.

References

World Economic Forum Global Competitiveness Index introduce that in 2016-2017 [Electronic resource]. – Access: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

Ukraine's position in the ranking of countries in the Global Competitiveness Index introduce that in 2016-2017 [Electronic resource]. – Access: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1

Makuha L.S. Sustainable enterprises: State of the art. [Electronic resource]. - 2008. - № 5. - Access: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/index.htm

Vasyuk N.V. Formation mechanism of sustainable development of engineering companies. – 2012. - № 10. – 125-128 p.

Stadnik V.V. Management: Textbook. - K .: Akademvydav, 2010. - 472 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.