ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ірина Петрівна Малик, Тетяна Миколаївна Вецко

Анотація


В статті розглянуто існуючі визначення бізнес-плану, які розкривають його сутність з різних сторін. Визначено цілі та основні функції бізнес-плану, праналізовано зарубіжні та вітчизняні методики створення бізнес-плану. Визначено основні розділи, які повинен містити бізнес-план. Здійснено короткий опис кожного з розділів бізнес-плану. Розглянуто особливості бізнес-планування в легкій промисловості. Визначено основні аспекти на які необхідно звертати увагу при розробці бізнес-планів для підприємств легкої промисловості. Розглянуто динаміку змін кількості суб’єктів господарювання на великих, середніх та малих підприємтвах України за 2011- 2015 роки. Проаналізовано зміну економічних показників легкої промисловості: чисельності підприємств легкої промисловості, чистого прибутку та збитку великих та середніх підприємств легкої промисловості, кількості зайнятих працівників в легкій промисловості. Доведено необхідність залучення додаткових коштів для підтримки стабільного стану підприємств легкої промисловості, розширення асортименту, оновлення обладнання. Визначено необхідність бізнес-планування на підприємствах легкої промисловості з метою залучення фінансової підтримки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Актуальні питання управління бізнес-плануванням інноваційної діяльності підприємств. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – С. 184.

Іщенко О. Ф. Оцінка ефективності бізнес-плану підприємства / О. Ф. Іщенко // Управління розвитком. -2012. - №2. - С. 70-72

Череп А. В. Необхідність бізнес-планування / А. В. Череп, О. А. Лисенко. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – С. 119–122.

Бескровна Л.О. Бізнес-планування підприємства: навч.посіб. [з курсу «Бізнес-планування оператора зв'язку»] / Бескровна Л.О. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012 – 124 с.

Лаврів Л. А. Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи / Л. А. Лаврів. // Інноваційна економіка. – 2013. – №48. – С. 104–111.

Ільчук М. М. Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК. Навчальний посібник / М. М. Ільчук, І. А. Коновал. – Київ: НІЧЛАВА, 2013. – 275 с.

Козловський В. О. Бізнес-планування. Навчальний збірник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. – 241 с. – (2).

Мамотенко Д. Ю. Оцінка ефективності бізнес-проектів [Електронний ресурс] / Д. Ю. Мамотенко. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://vlp.com.ua/files/32_13.pdf.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

References

Aktual'ni pytannja upravlinnja biznes-planuvannjam innovacijnoi' dijal'nosti pidpryjemstv. // Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu. – 2014. – S. 184.

Ishhenko O. F. Ocinka efektyvnosti biznes-planu pidpryjemstva / O. F. Ishhenko // Upravlinnja rozvytkom. -2012. - №2. - S. 70-72

Cherep A. V. Neobhidnist' biznes-planuvannja / A. V. Cherep, O. A. Lysenko. // Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu. – 2009. – S. 119–122.

Beskrovna L.O. Biznes-planuvannja pidpryjemstva: navch.posib. [z kursu «Biznes-planuvannja operatora zv'jazku»] / Beskrovna L.O. – Odesa: ONAZ im. O.S. Popova, 2012 – 124 s.

Lavriv L. A. Biznes-planuvannja u dijal'nosti organizacii': bazovi procedury ta osnovni metodychni pidhody / L. A. Lavriv. // Innovacijna ekonomika. – 2013. – №48. – S. 104–111.

Il'chuk M. M. Biznes-planuvannja pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti v APK. Navchal'nyj posibnyk / M. M. Il'chuk, I. A. Konoval. – Kyi'v: NIChLAVA, 2013. – 275 s.

Kozlovs'kyj V. O. Biznes-planuvannja. Navchal'nyj zbirnyk / V. O. Kozlovs'kyj, O. J. Les'ko. – Vinnycja: UNIVERSUM, 2008. – 241 s. – (2).

Mamotenko D. Ju. Ocinka efektyvnosti biznes-proektiv [Elektronnyj resurs] / D. Ju. Mamotenko. – 2008. – Rezhym dostupu do resursu: http://vlp.com.ua/files/32_13.pdf.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.