ОСОБЛИВОСТІ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Марина Олегівна Кравченко, Марія Олегівна Погоняй

Анотація


В статті розглянуті основні аспекти виведення інноваційного продукту на ринок та маркетингу інновацій. Розкриті функції та особливості даної діяльності. Визначено її основоположний вплив на успішність інноваційної діяльності підприємств в цілому. Досліджено причини, що спонукають підприємства розробляти та виводити інноваційну продукцію на ринок. Підкреслено специфіку ринкового виведення інноваційного продукту порівняно з традиційним. Визначено ключові передумови комерційної успішності інноваційного продукту. Проаналізовано та уточнено зміст та  послідовність етапів процесу виведення інноваційного продукту на ринок для промислових підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Анісімов К. В. Маркетинг нових продуктів / К. В. Анісімов // Маркетингові комунікації. — 2013. — №5. — С. 276-281.

Баранчеев В. П. Маркетинг инноваций. Радикальные и подрывные инновации — хайтек-маркетинг: Учебник / Баранчеев В. П. — М .: ООО «Фирма «Благовест-В». — 2007. — 232 с.

Маркова В. Д. Особливості маркетингу інновацій // Проблеми сучасної економіки. — 2009. — №4. — С. 276-277.

Митясова Е. А. Подготовка к выводу инновационного продукта на рынок // Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2012. — №6. — С. 454-461.

Токарев Б. Е. Маркетинговые исследования инновационных продуктов: синхронизация этапов // Науковедение. — № 6 (19). — 2013. —

С. 101-109.

Importance of Innovation [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.guerrillaonline.com/cs/Importance-of-Innovation-78.htm.

References

Anisimov K. (2013). Marketing novih produktiv. Marketіngovi komunіkatsіyі, 5. 276-281.

Barancheev V. (2007). Marketіng іnnovatsіy. Radіkalnyіe і podryіvnyіe іnnovatsіі — haytek-marketіng:— Moskwa : Fіrma «Blagovest-V».

Markova V. (2009). Osoblіvosti marketіngu іnnovatsіy. Problemі suchasnoy ekonomіkі, 4. 276-277.

Mіtyasova E. (2012). Podgotovka k vyіvodu іnnovatsіonnogo produkta na rynok. Marketіng і marketіngovye іssledovanіya, 454-461.

Tokarev B. (2013). Marketіngovye іssledovanіya іnnovatsіonnyіh produktov: sіnhronіzatsіya etapov. Naukovedenіe, 6 (19), 101-109.

Іmportance of Іnnovatіon. http://www.guerrіllaonlіne.com/cs/Іmportance-of-Іnnovatіon-78.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.