АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗВИТКУ СТАРТАП РУХУ В УКРАЇНІ

Марина Олегівна Кравченко, Ангеліна Олександрівна Лаврова

Анотація


Стаття присвячена аналізу специфічних особливостей та проблематики розвитку стартап руху в умовах вітчизняного економічного середовища. Сформульовано висновок про необхідність його активізації для забезпечення технологічного оновлення та економічного прориву. Проаналізовано специфіку розвитку стартапів на різних стадіях його реалізації. Визначено чинники, що обумовлюють життєздатність та успіх проектів на кожній з них. Окреслено проблеми, що стримують розповсюдження малого інноваційного підприємництва в Україні. Узагальнено основні перешкоди, що найчастіше призводять до збитковості та ліквідації стартап проектів в сфері інформаційно-комп’ютерних технологій. Визначено пріоритетні напрямки та перспективи активізації стартап руху в нашій країні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лiтература

Гембарская А. Ф. Что такое бизнес-инкубаторы? [Электронный ресурс] / А. Ф. Гембарская // Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова. — Режим доступа: http:// www.ulspu.ru.

Кравченко М. О. Розвиток стартап компанії на основі співробітницького підходу / М. О. Кравченко // Інтелект ХХІ: науковий економічний журнал. — 2016. — Випуск 5. — С. 75-79.

Олейников А. Венчурные фонды в Украине: внутрикорпоративная оптимизация или высокотехнологический прорыв? / А. Олейников // InVenture Investment Group. — 11 августа 2014 года. — Режим доступа: https://inventure.com.ua/analytics/formula/venchurnye-fondy-v-ukraine-vnutrikorporativnaya-optimizaciya-ili-vysokotehnologicheskij-proryv.

Панков А. В. Аутсорсинг функций менеджмента инноваций на основе субрегионального инновационного рынка / А. В. Панков // Экономика: реалии времени. — 2012. — №3-4 (4-5). — С. 63-66.

Попко О. В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі / О. В. Попко, М. В. Мальчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — №811: Логістика. — С. 275-279.

Робемед Н. Самые интересные стартапы 2013 года [Электронный ресурс] / Н. Робемед // Форбс Россия [Онлайн издание]. — 25 декабря 2013 года. — Режим доступа: http:// www.forbes.ru/svoibiznes-photogallery/startapy.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу: Офіційний сайт. — Режим доступу: http://www.uaib.com.ua.

Фияксель Р. Э. Малые инновационные предприятия на ранних стадиях развития: инвестиционная привлекательность и возможности взаимодействия с региональными інститутами [Электронный ресурс] / Р. Э. Фияксель / Экономика. Социология. Менеджмент: Федеральный образовательный портал. — Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/

/23/1265214441/16.pdf.

Hwang V. The Startup Movement Is Not About Startups, Actually [Electronic resource] / V. Hwang // Forbes: Business and Financial Magazine [Online edition]. — 2014. — January 3. — Mode of access: https://www.forbes.com/sites/

victorhwang/2014/01/03/the-startup-movement-is-not-about-startups-actually/#1670300d71a9.

Top 20 Reasons Why High Tech Startups Fail [Electronic resource] // Online Media, Marketing, Business & Technology Discussions [Online edition]. — 2014. — October 3. — Mode of access: http://joopcrijk.com/startup-business-failure.

References

Hembarskaia A. (2014). Chto takoe bіznes-ynkubator? Ulianovskyi hosudarstvennyi pedahohycheskyi unyversytet Y. N. Ulianova, www.ulspu.ru.

Kravchenko M. (2016). Rozvytok startap kompanii na osnovi spivrobitnytskoho pidkhodu. Intelekt XXI, 5, 75-79.

Oleinykov A. (2014). Venchurnye fondy v Ukraіne: vnutrіkorporatyvnaia optymyzatsyia ili vysokotekhnolohycheskyi proryv? InVenture Investment Group, https://inventure.com.ua/analytics/formula/venchurnye-fondy-v-ukraine-vnutrikorporativnaya-optimizaciya-ili-vysokotehnologicheskij-proryv.

Pankov A. (2012). Autsorsynh funktsyi menedzhmenta ynnovatsyi na osnove subrehyonalnoho ynnovatsyonnoho rynka. Ekonomika: realiy vremeni, №3-4 (4-5), 63-66.

Popko O. (2012). Suchasna paradyhma startapiv u biznesi. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika, 811, 275-279.

Robemed N. (2013). Samye ynteresnie startapy 2013 hoda. Forbs Rossia, http://www.forbes.ru/svoibiznes-photogallery/startapy.

Ofitsiinyi sait Ukrainskoy asotsiatsii investytsiinoho biznesu (2017). http://www.uaib.com.ua.

Fyiaksel R. (2012). Malye innovatsyonnye predpryiatyia na rannykh stadyiakh razvytyia: investitsyonnaia privlekatelnost y vozmozhnosty vzaymodeistvyia s rehyonalnymy instytutamy. Ekonomika. Sotsiolohyia. Menedzhment, http://ecsocman.hse.ru/data/2012/07/23/1265214441/16.pdf.

Hwang V. (2014). The Startup Movement Is Not About Startups, Actually. Forbes, https://www.forbes.com/sites/victorhwang/2014/01/03/the-startup-movement-is-not-about-startups-actually/#1670300d71a9.

Top 20 Reasons Why High Tech Startups Fail. (2014). Online Media, Marketing, Business & Technology Discussions, http://joopcrijk.com/startup-business-failure.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.