АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Марина Олегівна Кравченко, Юлія Юріївна Касяненко

Анотація


Статтю присвячено аналізу проблем та передумов, що склалися в агропромисловому комплексі України, які стримують розвиток інноваційної діяльності підприємств. Зазначено структурно-системні особливості функціонування агропромислових підприємств в Україні. Наведено та проаналізовано динаміку показників виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Досліджено стан загального бізнес-середовища в агропромисловій сфері. Проаналізовано державну політику країни щодо фінансування агропромислового комплексу. На цій основі сформульовано перелік основних чинників, які перешкоджають розвитку інноваційної діяльності вітчизняних агропромислових підприємств. Визначено роль інформаційно-комунікаційного забезпечення та технологій в процесі активізації інноваційної діяльності агропромислових підприємств. Зазначено можливі напрямки їх розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Агробізнес індекс (АВІ) [Електронний ресурс] // Український клуб аграрного бізнесу: Офіційний сайт. — Режим доступу: http://ucab.ua/ua/ukab_proponue/abi.

Ванзатова Е. О. Роль информационно-коммуникационных технологий в агропромышленном комплексе / Е. О. Ванзатова // Актуальные вопросы экономических наук. — 2016. — №54. — С. 228-232.

Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки. — 2014.

— №6 (156). — С. 79-84.

Дослідження: аграрний бізнес-клімат в Україні поліпшився [Електронний ресурс] // AgroPortal: Аграрний портал. — 09.12.2016. — Режим доступу: http://agroportal.ua/ua/news/vlast/issledovanie-agrarnyi-biznesklimat-v-ukraine-uluchshilsya.

Левківська Л. М. Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу / Л. М. Левківська, К. М. Кащук // Інвестиції: практика та досвід.

— 2014. — №12. — C. 38-41.

Радченко О. Що готує Держбюджет-2017 для аграріїв [Електронний ресурс] / О. Радченко // Агробізнес сьогодні [Онлайн видання]. — 2016. — №20 (339). — Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/6442-scho-gotuie-derzhbiudzhet-2017-dlia-agrariiiv.html.

Рентабельність у тваринництві – найнижча з 2010 року [Електронний ресурс] // AgroPortal: Аграрний портал. — 03.05.2017. — Режим доступу: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/rentabelnost-v-zhivotnovodstve-samaya-nizkaya-s-2010-goda.

Сільськогосподарське виробництво. Зведені показники // Держкомстат України: Офіційний сайт. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Соловчук К. О. Державна підтримка інноваційного розвитку агропромислового комплексу України / К. О. Соловчук // Економіка та управління національним господарством. — 2014. — №3 (153). — С.126-133.

References

Agrobіznes іndeks (2016). Ukrayinskiy klub agrarnogo bіznesu, http://ucab.ua/ua/

ukab_proponue/abi.

Vanzatova E. (2016). Rol informatsionno-kommunikatsionnyih tehnologiy v agropromyishlennom komplekse. Aktualnyie voprosyi ekonomicheskih nauk, 54, 228-232.

Gotra V. (2014). Suchasniy stan ta problemi іnnovatsіynogo rozvitku agrarnogo sektoru Ukrayini. Aktualnі problemi ekonomіki, 6 (156), 79-84.

Doslіdzhennya: agrarniy bіznes-klіmat v Ukrayinі polіpshivsya (2016). AgroPortal, http://agroportal.ua/ua/news/vlast/issledovanie-agrarnyi-biznesklimat-v-ukraine-uluchshilsya.

Levkіvska L., Kaschuk K. (2014). Innovatsіyne zabezpechennya rozvitku pіdpriemstv sferi agrobіznesu. Investitsіyi: praktika ta dosvіd, 12, 38-41.

Radchenko O. (2016). Scho gotue Derzhbyudzhet-2017 dlya agrarіyiv. Agrobіznes sogodnі, 20 (339), http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/6442-scho-gotuie-derzhbiudzhet-2017-dlia-agrariiiv.html.

Rentabelnіst u tvarinnitstvі — naynizhcha z 2010 roku (2017). AgroPortal, http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/rentabelnost-v-zhivotnovodstve-samaya-nizkaya-s-2010-goda.

Sіlskogospodarske virobnitstvo. Zvedenі pokazniki (2017). Derzhkomstat Ukrayini, www.ukrstat.gov.ua.

Solovchuk K. (2014). Derzhavna pіdtrimka іnnovatsіynogo rozvitku agropromislovogo kompleksu Ukrayini. Ekonomіka ta upravlіnnya natsіonalnim gospodarstvom, 3 (153). 126-133.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.