ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Марина Олегівна Кравченко, Валерія Сергіївна Слинько

Анотація


Стаття присвячена аналізу перспектив та перешкод використання бенчмаркінгу для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах глобалізованого економічного середовища. Визначено, що сучасні умови диктують необхідність переорієнтації традиційного розуміння чинників ринкового успіху підприємств. Виявлено вплив бенчмаркінгу на конкурентні позиції підприємства. Проаналізовано перешкоди, що знижують ефективність реалізації бенчмаркінгу на підприємствах та в організаціях. Визначено перспективи активізації впровадження даного підходу для вітчизняних підприємств. Розроблено узагальнюючу концепцію впровадження бенчмаркінгу, що має практично-орієнтований характер. Визначено основні принципи, дотримання яких сприятиме подоланню виявлених перешкод. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Визначення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://library.if.ua/book/101/6908.html.

Гончарук А. Г. Бенмаркінг як метод управління ефективністю підприємства / А. Г. Гончарук // Труды Одесского политехнического университета. — 2007. — №1(27). — С. 253-257.

Кемп Р. С. Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процесов: технологи поиска и внедрения лучних методов работы ваших конкурентов. Пер. с англ. / Р. С. Кемп; под ред. О.Б. Максимовой. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. — 416 с.

American Productivity and Quality Center: Official site [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.apqc.org.

Watson G. H. Strategic Benchmarking: How to Rate your Company’s Performance Against the World’s Best / G. H. Watson. — New York : John Wiley, 1993. — 179 р.

References

Vyznachennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva (2004). http://library.if.ua/

book/101/6908.html.

Honcharuk A. (2007). Benmarkinh yak metod upravlinnia efektyvnistiu pidpryiemstva. Trudy Odesskoho polytekhnycheskoho unyversyteta, №1(27),

-257.

Kemp R. (2004) Lehalnyi promyshlennyi shpyonazh: Benchmarkynh byznes-protsesov: tekhnolohy poyska y vnedrenyia luchnykh metodov raboty vashykh konkurentov. Dnepropetrovsk: Balans-Klub.

Official site of American Productivity and Quality Center (2016). https://www.apqc.org.

Watson G. (1993). Strategic Benchmarking: How to Rate your Company’s Performance Against the World’s Best. New York : John Wiley.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.