ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Тарас Аркадійович Коцко, А.С. Годована

Анотація


На сьогодні, враховуючи глобалізаційні процеси, які відбуваються в сучасній економіці, інноваційна діяльність окремої країни відіграє значну роль у закріпленні її конкурентної позиції на світовому ринку. Сприяння ефективній реалізації економічної політики України дуже тісно пов’язано з розвитком інноваційної політики під впливом високого рівня конкуренції, що посилюється в умовах поширення інтеграційних процесів.Крім того, на нашу думку, державне регулювання цього процесу є пріоритетною умовою  ефективного розвитку української економіки у сфері інноваційних розробок. Таким чином, у статті було проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні з огляду на інноваційну активність вітчизняних підприємствта державне фінансування у 2010-2015 рр.Визначено фактори, що гальмують процес розвитку даного сектору. Представлено особливості інноваційного розвитку інших держав у розрізі їх потенційного впровадження на підприємствах України. Досліджено основні проблеми реалізації принципів інноваційної політики України та запропоновано шляхи їх вирішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний веб - сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Арутюнян С.С. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період / С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 691. – С. 253–257

Гросул В.А. Проблеми інноваційної діяльності в Україні / В.А. Гросул // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1 (3).– Т. 1. – С. 76–82.

Данік Н.В. Інноваційний розвиток економіки України / Н.В. Данік // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка – 2012. – № 2 (28). – С. 36-39.

References

Oficijny`jvebsajtVerxovnoyiRady`Ukrayiny` [Elektronny`jresurs] - Rezhy`mdostupu: http://zakon5.rada.gov.ua

Derzhavnasluzhbastaty`sty`ky`Ukrayiny` [Elektronny`jresurs] - Rezhy`mdostupu: www.ukrstat.gov.ua

Arutyunyan S.S. Innovacijnaskladovanovoyimodeliekonomichnogorozvy`tkuUkrayiny` u postkry`zovy`jperiod / S.S. Arutyunyan, R.R. Arutyunyan // Visny`knacional`nogouniversy`tetu «L`vivs`kapolitexnika». – 2010. – # 691. – S. 253–257

Grosul V.A. Problemy`innovacijnoyidiyal`nosti v Ukrayini / V.A. Grosul // Byuleten`MizhnarodnogoNobelivs`kogoekonomichnogoforumu. – 2010. – # 1 (3).– T. 1. – S. 76–82.

Danik N.V. Innovacijny`jrozvy`tokekonomiky`Ukrayiny` / N.V. Danik // Vseukrayins`ky`jnaukovo-vy`robny`chy`jzhurnalInnovacijnaekonomika – 2012. – # 2 (28). – S. 36-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.