УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Людмила Євгеніївна Довгань, Валентина Сергіївна Норенко

Анотація


У статті запропоновані дефініції та надане власне бачення сутності поняття «стратегічна можливість». Визначено умови щодо підтримки конкурентного успіху протягом значного періоду часу, що передбачає створення цінності, унікальності, стійкості, незамінності та підтримки стратегічних можливостей.  Запропоноване тлумачення «управління стратегічними можливостями підприємства». Виділені положення для управління підприємством в стратегічній перспективі. Розглянуто цілісне бачення стратегічної мети, цілей, теоретичного базису та науково-методологічної основи управління. Розкрито сутність інтегрованих підходів до управління: функціонального, ситуаційного, системного та процесного.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление: [Сокр. пер. с англ.] / Науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Ивенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 c.

Амбросова В. М. Деякі підходи до адаптивного моделювання стратегічних можливостей гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу / В. М Амбросова, Н. С. Приймак // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 4 (20). – С. 54–60.

Побережный Р. О. Основные направления стратегического управления предприятием / Побережный Р. О., Каретникова В. С. // Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку: міжнар. наук.-практ. конф.: зб. праць. – НТУ“ХПИ”, 2010. – С. 7-9.

Васильева В. В. Методы диагностики стратегического потенциала организации / В. В. Васильева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 119. – С. 90–96.

Джонсон Дж.. Корпоративная стратегия : теория и практика / Джонсон Джерри, Шоулз Кивен, Уиттингтон Ричард. – 7-е издание [Пер. с англ.]. – М.: ООО“И.Д. Вильямс”, 2007. – 800 с.: ил. – Парал. тит. англ.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Кривов’язюк І., Стрільчук Р. Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств // Журнал “Економіка та управління”. – 2016. – № 9(183). – С. 144-155.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. / [Пер. с англ.] / Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Porter Michael E. Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors / Michael E. Porter. – NewиYork: The Free Press 1998. – [XXII] p., introduction, 398 p.

References

Ansoff I. Stratehichne upravlinnia: [Skor. per. z anhl.] / Navch. red. i avt. predysl. L. V. Ivenko. – M : Ekonomika, 1989. – 519 s.

Ambrosova V. M. Deiaki pidkhody do adaptyvnoho modeliuvannia stratehichnykh mozhlyvostei hirnycho-zbahachuvalnykh pidpryiemstv Kryvbasu / V. M Ambrosova, N. S. Pryimak // Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu KNEU. – 2009. – № 4 (20). – S. 54–60.

Poberezhnyi R. O. Osnovni napriamy stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom / Poberezhnyi R. O., Karetnikova V. S. // Suchasni tekhnolohii v ekonomitsi, menedzhmenti ta obliku: mizhnar. nauk.-prakt. konf.: zb. prats. – NTU"KhPI", 2010. – S. 7-9.

Vasylieva St. St. Metody diahnostyky stratehichnoho potentsialu orhanizatsii / St. St. Vasylieva // Yzvestyia Rosiiskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu yim. A. V. Hertsena. – 2009. – № 119. – S. 90-96.

Dzhonson Dzh. Korporatyvna stratehiia : teoriia i praktyka / Dzhonson Dzherri, Shoulz Kyven, Uittinhton Richard. – 7-e vydannia [Per. z anhl.]. – M : TOV"I. D. Viliams", 2007. – 800 s.: il. – Khron. tyt. anhl.

Shershnova Z. Ye. Stratehichne upravlinnia : pidruchnyk / Z. Ye. Shershnova. – 2-he vyd., pererob. i dop. – K. : KNEU, 2004. – 699 s.

Kryvoviaziuk I., Strilchuk R. Upravlinnia stratehichnymy mozhlyvostiamy mashynobudivnykh pidpryiemstv // Zhurnal “Ekonomika ta upravlinnia”. – 2016. – № 9(183). – S. 144-155.

Tompson A.A. Stratehycheskyi menedzhment. Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy stratehyy : Uchebnyk dlia vuzov / A. A. Tompson, A. Dzh. Stryklend. / [Per. s anhl.] / Pod red. L. H. Zaitseva, M. Y. Sokolovoi. – M. : Banky y byrzhy, YuNYTY, 1998. – 576 s.

Porter Michael E. Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors / Michael E. Porter. – NewyYork: The Free Press 1998. – [XXII] p., introduction, 398 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.