Логістика як фактор активації конкурентоспроможності підприємства в ланцюгах поставок

Автор(и)

  • І. В. Коновалова
  • І. С. Луценко

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, логістика, логістичний ланцюг, ланцюги створення вартості, бізнес-процес, реінжинірінг.

Анотація

Розглянуто ключові питання щодо значення логістики як фактора активації конкурентоспроможності підприємства в ланцюгах поставок. Проаналізовано вплив управління логістикою на організаційно-економічну стабільність підприємства на ринку. Зазначено як скорочення часу виробничого процесу, завдяки стратегічним завданням логістичних ланцюгів, впливає на прибуток. Визначено результати впливу логістичної стратегії на економічну складову діяльності підприємств. Представлені способи отримання конкурентних переваг, використовуючи логістичний підхід до управління та показники конкурентоспроможності, за допомогою яких можна оцінити ці переваги. Надано рекомендації щодо напрямку подальшого розвитку для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Забезпечуючи якісні процеси у логістичному ланцюгу, знижуючи витрати та будуючи стратегії швидкої реакції на зміни попиту, компанії можуть досягти значних конкурентних переваг на ринку.

Біографії авторів

І. В. Коновалова

магістрант

І. С. Луценко

канд. економ. наук, доцент

Національній технічний університет Україні

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Література:

Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Тридід О. М. Стратегічне управління розвитком підприємства: навч. Посіб, Х: ХДЕУ, 2002. 640 с.

Бьерн А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / А. Бьерн [Пер. з англ.С.В. Ариничева]. М.: РИА “Стандарты и качество”, 2003. 272 с.

Хэндфилд Р. Реорганизация цепей поставок / Р. Хэндфилд, Є. Николс [пер. з англ.]. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. А.В. 416 с.

Смиричинський В.В., Смиричинський Основи логістичного менеджменту: навч. посіб. Т: Економічна думка, 2003. 240 с.

Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики: навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2012. 176 с.

Шандрівська, О. Є., Косар Н. С., Чорнописька Н. В. Підвищення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості на засадах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. 2011. № 706. С. 188-192.

References

Ponomarenko V.S. Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: textbook / V. S. Ponomarenko, O.I. Pushkar, O.M. Trydid. — Kh.: KhDEU, 2002. - 640 s.

Björn A. Business processes. Improvement Tools / A. Björn [trans. from English S.V. Arinicheva]. - M.: RIA «Standards and Quality», 2003. - 272 p.

Handfield R. Reorganization of supply chains / R. Handfield, E. Nichols [trans. from English]. - M.: Williams Publishing House, 2003. - 416 p.

Smyrychynsky V.V, Fundamentals of logistics management: textbook. / В.В. Smyrychynsky, A.V. Smyrychynsky. - T: Economic Thought, 2003. - 240 p.

Dudar T.G Fundamentals of logistics: textbook. / T.G. Dudar, R.V. Voloshin. - K: Center for Educational Literature, 2012. - 176 p.

Shandrivska, O.E. Improving the competitiveness of value chains on the basis of logistics / O.E. Shandrivska, N.S. Kosar, N.V. Chornopyska // Bulletin of the Lviv Polytechnic National University Lviv Polytechnic. Logistics. - 2011. - № 706. - P. 188-192.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління логістичними процесами підприємств