Напрями підвищення ефективності експортної діяльності деревообробних підприємств України

Автор(и)

  • Є. В. Дергачов
  • О. В. Мартиненко

Ключові слова:

експорт, зовнішньоекономічна діяльність, деревообробні підприємства, інвестиції.

Анотація

У статті розглянуто деревообробну галузь України, а саме: проаналізовано динаміку обсягу реалізованої промисловості та продукції деревообробної галузі, досліджено експортну діяльність деревообробних підприємств за товарними групами та індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі експорту деревини у зовнішній торгівлі України. Досліджено результати запровадженого в Україні тимчасового мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. У процесі здійсненого дослідження виявлено, що вітчизняна статистика експорту деревини й виробів із неї загалом і за товарними групами не відображає реальної ситуації через низку об’єктивних та суб’єктивних факторів, зокрема, це невідповідності в системі чинного законодавства України, неузгодженість у класифікації та кодуванні товарів із деревини за товарними групами, що є передумовою до виникнення незаконних маніпуляцій на внутрішньому ринку. Сформовано рекомендаційні заходи, впровадження яких, у перспективі призведе до підвищення ефективності експортної діяльності деревообробних підприємств та інтенсивного розвитку галузі.

Біографії авторів

Є. В. Дергачов

кандидат філософських наук,

старший викладач кафедри теорії та практики управління

О. В. Мартиненко

аспірант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Література:

Макогон Ю. В., Мартиненко О. В. Європейський досвід та українські перспективи розвитку експортного потенціалу підприємств деревообробної галузі України. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201184/0 (дата звернення 10.05.2020).

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця та чл.-кор. НААН України Т. О. Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 184 с. (дата звернення 11.05.2020).

Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 9.04.2015 № 325-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2860-IV. – Ст. 291 (дата звернення 11.05.2020).

Результати запровадженого в Україні тимчасового мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. URL: http://compet.kh.gov.ua/images/2018/Export/The-results-of-the-imposed-temporary-moratorium-on-exports.pdf (дата звернення 12.05.2020).

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення 11.05.2020).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 24.04.2020).

ІСЕД «Перспективи розвитку деревообробної промисловості в Україні». URL: https://iser.org.ua/ (дата звернення 15.05.2020).

References:

Makogon Yu. V., Martynenko O. V. European business and Ukrainian prospects develop the export potential of enterprises in the woodworking industry of Ukraine. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201184/0 (access date 10.05.2020).

Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: economic challenges and new opportunities: a scientific report / ed. acad. NAS of Ukraine V. M. Geyts and Corresponding Member NAAS of Ukraine T. O. Ostashko; NAS of Ukraine, SI "nst. Of Economics. and predicted. NAS of Ukraine ". – K., 2016. – 184 p. (access date 11.05.2020).

Law of Ukraine "On the peculiarities of state regulation of business entities related to the sale and export of timber" from 04/09/2015 № 325-VIII // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. - 2015. - № 2860-IV. - St. 291 (access date 11.05.2020).

Results of the temporary moratorium on raw timber exports introduced in Ukraine. URL: http://compet.kh.gov.ua/images/2018/Export/The-results-of-the-imposed-temporary-moratorium-on-exports.pdf (access date 12.05.2020).

Customs Code of Ukraine dated 13.03.2012 № 4495-VI // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (access date 11.05.2020).

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date 24.04.2020).

ISED "Prospects for the development of the woodworking industry in Ukraine". URL: https://iser.org.ua/ (access date 15.05.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління міжнародним бізнесом