Інтереси та можливості визначають векторність зовнішньоекономічної політики

Автор(и)

  • В. Г. Герасимчук

Ключові слова:

взаємовигідне співробітництво, векторність економічних інтересів, глобалізація, зовнішньоекономічна політика, національна економіка, національні інтереси, стратегія, цивілізаційна структура світу

Анотація

У статті наголошується на необхідності керуватися виключно національними інтересами при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики. При виборі векторів зовнішньої торгівлі рекомендується брати до уваги наступні фактори: тенденції в зміні цивілізаційної структури сучасного світу; ключову роль в міжнародній політиці США, Китаю і Росії; важливість взаємовигідних відносин з країнами-сусідами; необхідність посилення ролі і місця українського бізнесу в міжнародному поділі праці. На історичному прикладі київського князя Ярослава Мудрого акцентується увага на важливості зміцнення економічного і оборонного потенціалу держави як основи для налагодження торговельних зв'язків із зовнішнім світом. На шляху євроінтеграції ключовим фактором успіху повинен виступати високий рівень конкурентоспроможності країни. На основі аналізу товарної структури експорту наголошується на необхідності пропонувати ринку не сировинну продукцію, а товари з високою доданою вартістю. У реалізації принципу багатовекторності зовнішньоекономічних інтересів рекомендується дотримуватися ключових положень концепцій сталого та інноваційного розвитку країни.

Біографія автора

В. Г. Герасимчук

докт. економ. наук, професор

Національній технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

м. Київ, Україна

Посилання

Література:

Герасимчук В.И. Украина: если в ЕС, то в лидеры или аутсайдеры? Management and Engineering’13: Proceedings XI International Conference. Vol. II. Sozopol, Bulgaria. June 23-26, 2013, Sofia, 2013. P. 871-880.

Michel de Montaigne: Essais I, Essais II, Essais III. Edited by Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya, and Alexandre Tarrete. (Folio classique). Paris: Gallimard, 2009. 720 + 832 + 656 pp.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. – New York: Simon & Schuster, 1996. 367 p.

Toynbee, A. A. Study of History. Abridged by D. Somervell. London: Oxford University Press, 1963. 617 р.

Francis Fukuyama. The End оf History and The Last Man. Free Press, 1992. 400 p.

Цивилизационная структура современного мира: в 3 т. / ред. Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко; НАН Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев: Наукова думка, 2006. Т. 1: Глобальные трансформации современности / Ю. Н. Пахомов [и др.]. 2006. 686 с.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: монографія. Київ: КНЕУ, 2003. 360 с.

Акимов А. В. Мировые цивилизации до 2100 года. Историческая психология и социология истории. 2012. Том 5, № 1. 2012. С. 184-203.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya /vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu/zviti-pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu (дата звернення: 25.03.2020).

REFERENCES:

Gerasymchuk V.H. Ukraina: yesli v YES, to v lidery ili autsaydery? Management and Engineering’13: Proceedings XI International Conference. Vol. II. Sozopol, Bulgaria. June 23-26, 2013, Sofia, 2013. P. 871-880.

Michel de Montaigne: Essais I, Essais II, Essais III. Edited by Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya, and Alexandre Tarrete. (Folio classique). Paris: Gallimard, 2009. 720 + 832 + 656 pp.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. – New York: Simon & Schuster, 1996. 367 p.

Toynbee, A. A. Study of History. Abridged by D. Somervell. London: Oxford University Press, 1963. 617 r.

Francis Fukuyama. The End of History and The Last Man. Free Press, 1992. 400 p.

Tsivilizatsionnaya struktura sovremennogo mira: v 3 t. / red. YU. N. Pakhomov, YU. V. Pavlenko; NAN Ukrainy, In-t mirovoy ekonomiki i mezhdunar. otnosheniy. – Kyіv: Naukova dumka, 2006. T. 1: Global'nyye transformatsii sovremennosti / Yu. N. Pakhomov [i dr.]. 2006. 686 s.

Ínnovatsíyna Ukraí̈na 2020: natsíonal'na dopovíd' / za zag. red. V.M. Geytsya ta ín.; NAN Ukraí̈ni. Kyí̈v, 2015. 336 s.

Bílorus O.G. Еkonomíchna sistema globalízmu: monografíya. Kyí̈v: KNEU, 2003. 360 s.

Akimov A. V. Mirovyye tsivilizatsii do 2100 goda. Istoricheskaya psikhologiya i sotsiologiya istorii. 2012. Tom 5, № 1. 2012. S. 184-203.

Zvít pro vikonannya Ugodi pro asotsíatsíyu mízh Ukraí̈noyu ta ÊS za 2019 rík. Uryadoviy portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu/zviti-pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu (data zvernennya: 25.03.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління міжнародним бізнесом