Проблеми та перспективи розвитку електронної комерції підприємств будівельної галузі

Автор(и)

  • Г. О. Манорик

Ключові слова:

електронна комерція, проблеми електронної комерції, економічна ефективність підприємств, будівельна галузь

Анотація

Стаття висвітлює проблематику сучасних підприємств будівельної галузі, яка є багатоаспектним явищем. Проблеми будівельної галузі включають декілька основних напрямків, серед яких варто виділити високу вартість будівництва за рахунок високої вартості матеріалів та робочої сили, низький рівень інвестицій, зокрема з боку населення тощо. Однією з гострих проблем цієї галузі є слабкий розвиток засобів електронної комерції з метою просування продукції та послуг будівельних підприємств. Було розглянуто складові цієї проблеми та їх вплив на сталий розвиток підприємств будівельної галузі. Представлені рекомендації щодо успішного впровадження етапів перспективного розвитку електронної комерції будівельних підприємств, включаючи напрям управління логістичною системою таких підприємств.

Посилання

Література:

Оскома О.В. Планування діяльності будівельного підприємства на основі контроллінгу : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2018. 225 с.

Стан та перспективи розвитку будівельної галузі україни. URL: http://ecosoft.in.ua/286-stan-ta-perspektivi-rozvitku-budvelnoyi-galuz-ukrayini.html (дата звернення 11.05.2020)

Квартирный вопрос: Насколько вырастут цены на жилье в 2019 году. URL: https://112.ua/statji/kvartirnyy-vopros-naskolko-vyrastut-ceny-na-zhile-v-2019-godu-476502.html (дата звернення 11.05.2020)

Дем’янчук О. О. Заощадження домогосподарств України: чинники, особливості, тенденції. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. №2. 2016. С. 96-107.

Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2018 року. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf (дата звернення 11.05.2020)

Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2018 року. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf (дата звернення 11.05.2020)

Хто і як інвестує в Україну. URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu

Укрстат: Доходи та витрати населення України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm (дата звернення 11.05.2020)

Мультипликативный эффект. URL: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/multiplikativnyy-effekt.html (дата звернення 11.05.2020)

Олексієнко В. О. Перспективні технології в промисловому будівництві. Вип. 19. Т. 1. 2019. DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-11-15.

Ткаченко Т. П. Проблеми та перспективи фінансування будівельної галузі в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. № 20. 2017. С. 158-163. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/113956/118758 (дата звернення 11.05.2020)

Парцхаладзе Л. Будівельна галузь України демонструє стабільне зростання. Урядовий портал. 2017. URL: http://online.budstandart.com/ua/news/novosti-stroitelstva-ua/6640-budivelna-galuzukrajini-demonstrue-stabilne-zrostannya.html (дата звернення 11.05.2020)

References:

Oskoma OV Planning of activity of the building enterprise on the basis of controlling: dis. Cand. econ. Science: 08.00.04. Dnipro, 2018. 225 p.

Status and prospects of development of the construction industry of Ukraine. URL: http://ecosoft.in.ua/286-stan-ta-perspektivi-rozvitku-budvelnoyi-galuz-ukrayini.html (accessed 11.05.2020)

Housing issue: How much will housing prices rise in 2019. URL: https://112.ua/statji/kvartirnyy-vopros-naskolko-vyrastut-ceny-na-zhile-v-2019-godu-476502.html (access date 11.05.2020)

Demyanchuk OO Savings of households in Ukraine: factors, features, trends. Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. №2. 2016. pp. 96–107.

On indices of change in value as of October 1, 2018. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf (accessed 11.05.2020)

On indices of change in value as of October 1, 2018. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf (accessed 11.05.2020)

Who and how invests in Ukraine. URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu

Ukrstat: Incomes and expenditures of the population of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm (accessed 11.05.2020)

Multiplicative effect. URL: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/multiplikativnyy-effekt.html (accessed 11.05.2020)

Oleksienko VO Promising technologies in industrial construction. Vip. 19. T. 1. 2019. DOI: 10.31388 / 2078-0877-19-1-11-15.

Tkachenko TP Problems and prospects of financing the construction industry in Ukraine. Modern problems of economy and entrepreneurship. № 20. 2017. pp. 158–163. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/113956/118758 (accessed 11.05.2020)

Partskhaladze L. The construction industry of Ukraine shows stable growth. Government portal. 2017. URL: http://online.budstandart.com/ua/news/novosti-stroitelstva-ua/6640-budivelna-galuzukrajini-demonstrue-stabilne-zrostannya.html (accessed 11.05.2020)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами