Брендинг як інноваційний інструмент просування туристичного бренду

Автор(и)

  • О. А. Ковальчук

Ключові слова:

бренд, брендинг, туристичний продукт, стратегія брендингу, франчайзинг.

Анотація

Наявність природних і людських ресурсів не є достатньою для розвитку рентабельного туризму. Необхідний відомий мінімум фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів разом із більш зваженим підходом до розвитку пріоритетних напрямів туризму. Дана стаття направлена на дослідження важливості бренду та брендинга для успішного просування туристичного продукту регіону. Проведено дослідження, який полягає в аналізі та оцінці підходів до формування бренду туристичного продукту та регіонів. Проаналізовано спосіб залучення уваги туристів до регіону. Наведено відомі стратегії брендингу та основні причини поширення брендів у туризмі. Описано головні напрямки розвитку туристично-рекреаційної політики в Карпатському регіоні та існуючі проблеми в сфері туризму. Стикаючись із проблемами, які заважають розвитку Карпатського регіону, запропоновано прийняти комплекс заходів, які допоможуть вирішити дану проблему. Рекомендується розробити нові програми турів, які дадуть змогу залучити туристів до даного регіону.

Посилання

Література:

Аакер Д. Создание сильных брендов. М.: Издательский Дом Гребенникова, 2006. 611 с.

Брендинг в сфері туризму URL: https://e-koncept.ru/2017/770419.htm (дата звернення 10.12.2019).

Записки маркетолога URL: http://www.marketch.ru/marketing_%20dictionary/marketing_terms_b/branding/ (дата звернення - 12.12.2019)

Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. М.: Издательский центр “Март”, 2008. 224 с.

Нагара М. Б. Діловий туризм в Україні: реалії та перспективи розвитку. Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка”. 2017. C. 73-77.

Ткаченко T. І. Туристські дестинації (теорія управління, бренд): монографія: за заг. ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. Національний. торговельно-економічний університет, 2018. 347 с

Туристичні потоки Закарпатської області. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/turism/tur_potoki.pdf (дата звернення 12.12.2019).

References

Aaker D. (2006) Sozdanie sil’nykh brendov [Building strong brands] M.: Izdatelskiy Dom Grebennikova [Publishing House Grebennikova]. pp. 611

Brending v sferi turizmu [Branding in tourism]. Available at: https://e-koncept.ru/2017/770419.htm (accessed 10.12.2019).

Zapiski marketologa [Marketer's notes] . Available at: http://www.marketch.ru/marketing_%20dictionary/marketing_terms_b/branding/ (accessed 12.12.2019).

Malahova N.N., Ushakov D.S.(2008). Innovatsii v turizme i servise [Innovation in tourism and service]. M.: Izdatelskiy tsentr “Mart”, pp. 224

Nagara M. B. (2017). DIloviy turizm v UkraYinI: realIYi ta perspektivi rozvitku [Business tourism in Ukraine: realities and prospects]. VIsnik Sumskogo derzhavnogo unIversitetu. SerIya “EkonomIka” [Bulletin of Sumy State University. Economy series], pp.73-77.

T.I. Tkachenko.(2018).Turistski destinatsiyi (teoriya upravlinnya, brend) [Tourist destinations (management theory, brand)]: monografIya: za zag. red. A.A. MazarakI. – K.: KiYiv. nats. torg.-ekon. un-t [K .: Kyiv. National. University of Commerce and Economics], pp. 347

Turistichni potoki Zakarpatskoyi oblasti [Tourist flows of Transcarpathian region]. Available at: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/turism/tur_potoki.pdf (accessed 12.12.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами