Динамічний збалансований підхід до управління економічним розвитком підприємства

Автор(и)

  • А. І. Омельченко

Ключові слова:

економічний розвиток, нестабільність економічного середовища, управління економічним розвитком, динамічний збалансований підхід, адаптивний розвиток.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню існуючих інтегрованих наукових підходів до управління економічним розвитком підприємства та обґрунтуванню необхідності використання нового інтегрованого підходу в умовах нестабільності економічного середовища.

В ході дослідження було виокремлено власне тлумачення поняття «управління економічним розвитком підприємства». Також,  розглянуто існуючі інтегровані підходи до управління економічним розвитком, виокремлено переваги та недоліки кожного з них. На основі отриманої інформації запропоновано використовувати новий – динамічний збалансований підхід до управління економічним розвитком підприємства. Особливістю цього підходу є забезпечення динамічної рівноваги економічного розвитку підприємства, тобто забезпечення стабільності функціонування підприємства, шляхом створення балансу у взаємодії складових економічного розвитку, механізму постійного оновлення та адаптації до змін на підприємстві.

Актуальність дослідження обумовлено необхідністю забезпечення збалансованого управління економічним розвитком підприємства.

Посилання

Дідур К.М. Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства. Журнал «Ефективна економіка». 2012. Вип. № 4.

Менеджмент: навчальний посібник. за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. О. Дорошенко. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. 2015.

Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах. Прометей - регіональний збірник наук. праць з економіки Національної академії наук України. 2013. Вип. № 1. - С. 146-151. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31

Гвоздь М. Я. Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. - № 811. - С. 56-62. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_10

Захаркін О. О. Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. № 4. - С. 53-59. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_4_9

References

Di`dur K.M. Sistemnij pi`dkhi`d do upravli`nnya pi`dpriyemstvom ta personalom pi`dpriyemstva. Journal «Effective Economic».2012. Vol # 4.

Menedzhment: navchal`nij posi`bnik. za zag. red. d-ra ekon. nauk, prof. G. O. Doroshenko. Kharkiv Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade. 2015.

Kononova I`. V. Anali`z pi`dkhodi`v do upravli`nnya pi`dpriyemstvom u suchasnikh umovakh. Prometheus - a regional collection of sciences. works on economics of the National Academy of Sciences of Ukraine.. 2013. Vol. # 1. - S. 146-151. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31

Gvozd M.Y., Mytsko V.I. Problems and advantages process approach to management engineering enterprise. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». 2014. - # 811. - S. 56-62. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_10

Zakharki`n O. O. Pori`vnyal`na kharakteristika konczepczi`j upravli`nnya pi`dpriyemstvom v sistemi` jogo i`nnovaczi`jnoyi di`yal`nosti`. Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences. 2014. Vol. # 4. - S. 53-59. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_4_9

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами