Стратегічна стійкість поліграфічних підприємств у системі забезпечення їх конкурентоспроможності

Автор(и)

  • Г. А. Мохонько
  • Ю. П. Воржакова

Ключові слова:

конкурентоспроможність підприємства, стратегічна стійкість підприємства, поліграфічне підприємство, забезпечення конкурентоспроможності.

Анотація

В статті розглянуто поняття «конкурентоспроможність підприємства», «стратегічна стійкість підприємства» та проаналізовано їх взаємозв’язок за параметрами: суть економічної категорії, стан підприємства, тип середовища, мета, інтегральний показник, запропонована методика оцінювання, складові оцінювання,показники оцінювання. Виявлено актуальні проблеми забезпечення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств за ознаками мікро-, мезо- та макрорівня. Визначено основні шляхи подолання виявлених проблем. Виявлено, що в умовах підвищення рівня конкуренції на ринку поліграфічної продукції визначальним індикатором конкурентоспроможності підприємства стає максимізація його стратегічної стійкості. Запропонована алгоритмічна модель забезпечення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням стратегічної стійкості, яка передбачає формування сукупності внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень. Така система має бути сформована на основі центрів відповідальності, які створюються в рамках єдиної організаційної структури підприємства.

Посилання

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег/ Дж.М.Кейнс; пер.с анг. М.:Дело. 1978.

Кучерявый А.В., Лясников Н.В. Стратегическая устойчивость предприятия: понятие и составляющие. Надежность. 2005. №1(12). С.14-18.

Лазановський П.П. Основні фонди поліграфічних підприємств: проблеми використання та оновлення. Палітра друку. 2005. № 3. С. 9-11.

Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 302 с.

Сабанчиев Н.А. Теоретико-методические основы организационного обеспечения стратегической устойчивости: автореф. дис…. канд. экон. наук: спец. 08.00.05. М. 2009. 22 с.

Статистичні дані. Видавнича справа: Державний комітет телебачення та радіомовлення України URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=88526&cat_id=34099 (дата зверенння 18.05.2020)

Шемчук Л. О. Конкурентоспроможність підприємства в системі чинників її забезпечення. Економічні науки Вісник Хмельницького національного університету. 2011. No 5, T. 1 . С.83-85.

References:

Kejns Dzh.M. (1978), Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg [General theory of employment, interest and money] Dzh.M.Kejns; per.s ang. M.:Delo

Kucherjavyj A.V. and Ljasnikov N.V. (2005), Strategic sustainability of an enterprise: concept and components, Nadezhnost. №1(12). рр.14-18.

Lazanovs'kyj P.P. (2005), “The main funds of polygraphic enterprises: problems and problems”, Palitra druku. 2005. № 3. рр. 9-11.

Pastukhova V.V. (2002) Strategic management of enterprises: philosophy, politics, effectiveness: monohrafiia. K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.

Sabanchiev N.A. (2009), “Theoretical and methodological foundations of organizational support of strategic sustainability”, Ph.D. Thesis, M..

Derzhavnyj komitet telebachennia ta radiomovlennia Ukrainy “Statystychni dani. Vydavnycha sprava”, available at: http://tsomin.kmu.gov.ua/tsontrol/uk/publish/artitsle?art_id=88526&tsat_id=34099.

Shemchuk L. O. (2011) “Competitiveness of the company in the official system of public health”, Ekonomichni nauky Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. No 5, T. 1 . рр.83-85.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами