Кадрова політика як складова забезпечення конкурентоспроможності виробничого підприємства

Автор(и)

  • А. О. Міхіна
  • Я. О. Колешня

Ключові слова:

конкурентоспроможність, кадрова політика, ефективність, плинність кадрів, конкуренція

Анотація

У даній роботі розглянуто залежність між ефективністю кадрової політики виробничого підприємства та рівнем його конкурентоздатності. Уточнено поняття «конкурентоспроможність підприємства» та «кадрова політика підприємства». Проаналізовано основні внутрішні та зовнішні чинники формування кадрової політики. Визначено основні принципи, що впливають на загальну ефективність кадрової політики підприємства. Описано основні типи кадрової політики та характерні ознаки кожного з них. Доведено, що кадрова політика підприємства має бути довгостроковою, враховувати особливості підприємства та відповідати загальним принципам його розвитку.

Проведено аналіз залежності між ефективністю роботи кожного окремого працівника та загальною ефективністю роботи підприємства. Проаналізовано основні негативні наслідки неефективної кадрової політики виробничого підприємства. Доведено, що загальний рівень конкурентоспроможності виробничого підприємства формується під впливом обраної кадрової політики компанії.

Посилання

Криворучко О. М. Управління персоналом підприємства : навч. посіб. Харків: ХНАДУ, 2016. 68 с.

Грицай А. М. Теоретико-методичні засади формування кадрової політики підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава, 2014. № 1. С. 148-155.

Клименко О. В. Кадрова політика в Україні: напрям розвитку та шляхи реалізації. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 84-88.

Мартинюк Н. Концептуальні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності персоналу підприємства. Економічний дискурс. 2016. №2. С. 15-28.

Борщ В.І., Белякова В.В. Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Т. 16. Вип. 3 (37). С. 175-187.

Мартиненко В. П., Руденко Н. В. Кадрова політика, як інструмент управління кадровим потенціалом. Електронний журнал «Ефективна економіка» № 4, 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2900

References.

Krivoruchko OM Personnel management of the enterprise: textbook. way. Kharkiv: KhNADU, 2016. 68 p.

Gritsay AM Theoretical and methodological principles of formation of personnel policy of the enterprise. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Poltava, 2014. № 1. P. 148-155.

. Klymenko OV Personnel policy in Ukraine: direction of development and ways of realization. Economy and state. 2015. № 12. P. 84-88.

Martyniuk N. Conceptual approaches to the interpretation of the essence of competitiveness of enterprise personnel. Economic discourse. 2016. №2. P. 15-28.

Borsch VI, Belyakova VV Formation and implementation of personnel policy at Ukrainian enterprises. Market economy: modern theory and practice of management. 2017. T. 16. Vip. 3 (37). P. 175-187.

Martynenko VP, Rudenko NV Personnel policy as a tool for human resources management. E-journal "Effective Economy" № 4, 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2900

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами