Чинники організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Алла Рашидівна Дунська, Анастасія Сергіївна Башкіна

Анотація


В статті розглянуто теоретичні основи організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства. Встановлено, що в умовах глобалізації світового господарства та міжнародних економічних відносин значною мірою підвищується роль зовнішньоекономічної діяльності як для економіки країни загалом, так і для підприємства зокрема.  Визначено основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на організаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Досліджено способи виходу підприємства на зовнішні ринки та визначено їх переваги і недоліки. Виділено основні принципи організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Дослідження показали, що основною з негативних рис зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств є те, що в процесі її здійснення вони не намагаються шукати і використовувати нові резерви підвищення ефективності ЗЕД або використовують їх нераціонально. Запропоновані напрями вдосконалення організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства дадуть змогу підвищити його ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, І. Кавас. – К.: Фінансист, 2000. – 653 с.

Лакіза В.В. Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємства / В.В. Лакіза, К.Я. Качмар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.8. – С. 224-229.

Пшик-Ковальска О.О. Чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Пшик-Ковальска, Х.С. Передало // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 296 – 301.

Радіонова Н.Й. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей)” / Н.Й. Радіонова. – Луганськ, 2010. – 19 с.

Фатенок-Ткачук А.О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / А.О. Фатенок-Ткачук // Наукові праці КНТУ. – Сер.: Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 23-29.

Дунська А.Р. Зовнішньоекономічнна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник./ А.Р. Дунська. – К. Кондор, 2013. – 688 с.

Топольницька Т.Б. Теоретичні засади організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т.Б. Топольницька // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка – 2013. – № 2. – С. 84-88.